Zaznacz stronę

Szkolenie BHP dla pracowników działów IT

Szkolenie BHP dla pracowników działów IT

Cel szkolenia:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych warunków pracy zgodnie z przepisami.

Tematy szkolenia

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z
uwzględnieniem:
a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie
metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w
tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Sposób organizacji szkolenia:

E-learning bhp – szkolenie online na nowoczesnej platformie edukacynej, z wykorzystaniem multimedialnych lekcji
Forma: prezentacje multimedialne i filmy.

Dokumentacja:

Certyfikat zgodny z rozporządzeniem według wzoru MEN – zaświadczenie wysyłamy pocztą.