Zaznacz stronę

Biuro pisania podań

Biuro Podań i Pism Procesowych zajmuje się sporządzaniem każdego rodzaju pism z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz administracyjnego (za wyjątkiem dokumentów co do których przepisy prawa przewidują formę szczególną bądź co do których zastrzeżone jest autorstwo adwokatów czy radców prawnych).

Nasza działalność obejmuje w szczególności pisma z zakresu:

prawa rzeczowego i zobowiązań np.:
– pozew o zapłatę,
– pozew o nakazanie,
– pozew o wydanie rzeczy,
– pozew uznanie czynności za bezskuteczną i inne.

prawa spadkowego np.:
– wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
– wniosek o zabezpieczenie spadku
– wniosek o dział spadku
– pozew o zachowek, i inne.

prawa rodzinnego np.:
– pozew o rozwód,
– pozew o ustalenie ojcostwa,
– pozew o alimenty,
– pozew o separację,
– pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami,
– wniosek o pozbawienie/zawieszenie władzy rodzicielskiej, i inne.

prawa osobowego np.:
– wniosek o uznanie za zmarłego,
– wniosek o ubezwłasnowolnienie,
– wniosek o sprostowanie aktu urodzenia, i inne.

prawa pracy np.:
– pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę,
– pozew uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
– pozew o przywrócenie do pracy,
– pozew o zapłatę odszkodowania przez pracodawcę, i inne.

prawa spółdzielczego np.:
– pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia,
– pozew o uchylenie uchwały spółdzielni,
– podania i wnioski do spółdzielni.

Sporządzamy także:
– pisma wymagane w toku postępowania jak np. pisma procesowe, wykonania zobowiązań Sądu, odpowiedzi na pozwy i wnioski strony przeciwnej, wnioski o przywrócenie terminu lub o przedłużenie terminu sądowego, wnioski o zabezpieczenie kosztów procesu, zabezpieczenie powództwa, itp.
– pism zaskarżające: zażalenia, sprzeciwy, apelacje,
– pisma związane z wpisami do Ksiąg Wieczystych,
– pisma w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
– pisma w obrocie prawnym z zagranicą,
– pisma w postępowaniu egzekucyjnym,
– zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, wnioski o ściganie, odpowiedzi na akty oskarżenia, wnioski o ustanowienie obrońcy z urzędu, zażalenia na postanowienia prokuratury, wnioski o zatarcie skazania, wnioski o wydanie wyroku łącznego i inne pisma związane z postępowaniem karnym,
– pisma w postępowaniu administracyjnym kierowane do organów administracji rządowej i samorządowej w tym odwołania od decyzji, wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnioski o udzielenie dostępu do akt sprawy i inne,
– pisma w postępowaniu z zakresu ubezpieczeń społecznych w tym w szczególności odwołania od orzeczeń lekarzy orzeczników oraz od decyzji ZUS i KRUS,
– pisma wymagane w trakcie procesu ubiegania się o pracę (profesjonalne CV i listy motywacyjne).

Ponadto sporządzamy wiele rodzajów dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności posiadamy doświadczenie w tworzeniu umów gospodarczych np. umowy najmu/dzierżawy, umowy współpracy, umowy kupna-sprzedaży, umowy o świadczenie usług.

Wyżej wymienione rodzaje pism mają charakter jedynie informacyjny.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt.

2. Zasady działania

Pisanie podań i pism procesowych odbywa się na zasadzie wykonywania usług sekretarskich polegające na sporządzaniu wszelkiego rodzaju dokumentów urzędowych i prywatnych na zlecenie osób trzecich. Dokumenty tworzymy z najwyższą starannością wedle zasad i wymogów stawianych przez przepisy prawa. Treść pism odpowiada życzeniom Klientów i jest kształtowana wedle ich żądań. Każda sprawa traktowana jest indywidualnie i rzeczowo. Biuro nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie pism i dokumentów przez klientów zamawiających usługi.

Przy tworzeniu pism współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin prawa. Ponadto współpracujemy z tłumaczami przysięgłymi wielu języków. Na zlecenie jesteśmy w stanie przetłumaczyć pisma zarówno na języki obce, jak też dokonać tłumaczenia na język polski. Gotowe pismo drukujemy na życzenie klienta w odpowiedniej ilości egzemplarzy. Klient nie musi więc dodatkowo kopiować pism by złożyć właściwą ilość egzemplarzy w docelowym urzędzie.

Termin wykonania usługi ustalany jest z każdym Klientem indywidualnie.
Standardowo tworzenie pisma trwa nie więcej niż 24 godziny, tak, że pismo jest gotowe na następny dzień roboczy. Niekiedy możliwe jest napisanie pisma od ręki. W sprawach wymagających większego nakładu pracy lub konsultacji wykonanie zlecenia może trwać dłużej.

Cena za sporządzenie pisma ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem i zależy od rodzaju pisma, stopnia skomplikowania sprawy oraz nakładu czasu i pracy. O kosztach informujemy zawsze przed przyjęciem zlecenia, by Klient przed zamówieniem znał dokładną cenę zleconej usługi.

Biuro zachowuje w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Klientów, jakie zostały uzyskane podczas realizacji świadczonej usługi.