Zaznacz stronę

OC DZIAŁALNOŚCI

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna się ubezpieczyć. Nieumyślnie możemy wyrządzić krzywdę obcej osobie i właśnie w takiej sytuacji uratuje nas ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to dzieli się na OC deliktowe czyli takie, gdy przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zdarzenie, choć jest niewinny. Tak dzieje się na przykład gdy cegła z budowy zarządzanej przez naszą firmę spada prosto na zaparkowany blisko niej samochód. Wtedy przedsiębiorca zobowiązany jest do naprawienia szkody, a dzięki ubezpieczeniu OC uniknie on wysokich kosztów.

Drugim rodzajem jest OC kontraktowe. Gdy nie wykonamy, bądź wykonamy źle jakąś usługę nie będziemy musieli naprawiać ich na własny koszt, towarzystwo ubezpieczeniowe zrobi to za nas. Zanim wybierzemy ubezpieczenie sprawdźmy co dokładnie oferuje nam towarzystwo ubezpieczeniowe. Jedne firmy zapewniają jedynie ubezpieczenie obejmujące odpowiedzialność z tytułu posiadania i użytkowania nieruchomości i mienia ruchomego, a inne oferują OC deliktowe. Przedsiębiorca ma także możliwość rozszerzenia oferty ubezpieczeniowej poprzez dodanie do umowy klauzuli.

Mogą być one różne w zależności od profilu prowadzonej działalności gospodarczej. Jedne mogą obejmować rozszerzenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia po za granice Unii Europejskiej inne mogą dotyczyć na przykład ubezpieczenia wspólnoty mieszkaniowej. Także firmy działające w specyficznych branżach znajdą ubezpieczenie dla siebie. Istnieją bowiem ubezpieczenia OC od szkód wynikających z organizacji imprez.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą warto pamiętać, jak ważną rzeczą jest ubezpieczenie Twojej firmy firmy. Niejednokrotnie zdarzenia losowe mogą przyczynić się nawet do bankructwa firmy.Warto więc pomyśleć o o takim zabezpieczeniu, które w razie szkody zapewni nam  rekompensatę za poniesione straty.

Ubezpieczenia dla firm mogą obejmować wiele produktów mianowicie:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności ma zastosowanie, gdy ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej, wyrządzonej osobie trzeciej. Przedmiotem ubezpieczenia może być również odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu.  Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na zakres. Głównym elementem  OC działalności jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z odpowiedzialnością deliktową często wiąże się także kontraktowa.  Jest to opcja  dodatkowo płatna.

 

oc-spedytora-transporcie-przewoznika
Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ryzykiem zagrożenia interesów prawnych wskutek nieumyślnego wyrządzenia szkody.

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim lub swoim pracownikom w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia, użytkowaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności adresowane jest do:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • osób prawnych
 • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Ubezpieczenie majątku firmy jest podstawowym ubezpieczeniem, jakie powinien posiadać każdy podmiot gospodarczy. Majątek firmy możemy ubezpieczyć od:

 • ognia i innych zdarzeń losowych,
 • huragan,
 • grad,
 • powódź,
 • kradzieży z włamaniem ,
 • rabunku,
 • utraty zysków
 • OC radców prawnych,
 • podmiotów do badania sprawozdań finansowych,
 • rzeczników patentowych,
 • rzeczoznawców majątkowych,
 • w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • lekarza.
 • podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne,
 • detektywów,
 • Ubezpieczenie doradców podatkowych,
 • OC organizatorów imprez masowych,
 • komorników sądowych,
 • z tytułu wykonywania czynności agencyjnych,
 • czynności agencyjnych dealerów samochodowych,
 • notariuszy,
 • pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • ubezpieczenie OC zarządców nieruchomości,
 • inżynierów budownictwa i architektów,
 • oc adwokatów,
 • badacza i sponsora,
 • czynności agencyjnych biur turystycznych,
 • brokera,

WYCEŃ SWOJE UBEZPIECZENIE

Największe towarzystwa ubezpieczeniowe gwarantują najlepszy wybór ubezpieczyciela.  Zredukuj swoje koszty wybierz dopasowaną ofertę ubezpieczeń dla Ciebie i Twojej firmy.
Wykaz obowiązkowych ubezpieczeń oc działalności

Obowiązkowe ubezpieczenia oc działalności gospodarczej:

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

2. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika.

3. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

4. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokata.

5. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego.

6. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariusza.

7. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzecznika patentowego.

8. Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. OC biura rachunkowego.i

9. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. OC biegłego rewidenta.

10. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów zajmujących się doradztwem podatkowym. OC doradcy podatkowego.

11. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architekta.

12. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inżyniera budownictwa.

13. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej urbanisty.

14. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego.

15. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami.

16. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

17. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych. OC agenta ubezpieczeniowego. i 18. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej. OC brokera ubezpieczeniowego.

19. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą.

20. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatorów (w ramach ubezpieczenia jacht casco).

21. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów przyjmujących zamówienia na świadczenia zdrowotne.

22. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej. OC świadczeniodawcy.

23. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komornika sądowego.

24. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób powołanych do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy.

25. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.

26. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza i lekarza dentysty wykonujących zawód na terytorium RP. OC zawodowe lekarza, lekarza dentysty.

27. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych.

28. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa.

29. Obowiązkowe ubezpieczenie od zdarzeń losowych budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.