Zaznacz stronę

audyt-bhp-audit

Audyt BHP

Przed rozpoczęciem stałej współpracy bądź na zlecenie przeprowadzamy wewnętrzny audyt BHP. Audytor sprawdza poprawność przestrzegania zaimplementowanych wcześniej wytycznych z zakresu BHP i PPOŻ. W czasie audytu bhp porównywane są również warunki pracy z obowiązującymi wymogami prawnymi. Wywiad z pracownikami i ogólna ocena siedziby oraz weryfikacja dokumentacji pozwala nam szybko odnaleźć ewentualne niedociągnięcia. Dzięki temu możemy przedstawić Państwu raport z zaleceniami dodatkowych zmian do wprowadzenia.

 

Audyt bhp możemy przeprowadzić w każdej firmie, natomiast w firmach podejmujących z nami stałą współpracę  na zasadzie outsourcingu, taki audyt bhp przeprowadzany jest standardowo w celu wprowadzenia skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy w firmie. Raz do roku przeprowadzamy kontrolę stanu faktycznego spełnienia przepisów norm bhp  w firmie zakończoną raportem rocznym. W razie potrzeby sugerujemy potrzeby zmian lub dodatkowych szkoleń.

Obecnie poprawa bezpieczeństwa w firmie w ramach planowanych inwestycji może dostarczyć dodatkowych punktów przy ocenie wniosku o dotacje unijne.

Co zyskam dzięki audytowi bhp ?

Audyt ma na celu weryfikację i ocenę obecnie funkcjonujących warunków i rozwiązań organizacyjnych w zakresie BHP w Państwa firmie.Podczas audytu diagnozowane są problemy:

  • systemu zarządzania dokumentami oraz przepływu informacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • spełnienia wymagań dotyczących obiektów budowlanych, zarówno pod kątem bezpieczeństwa jak i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej,
  • systemu organizacji z zakresu bezpieczeństwa biznesu, w tym proceduralne podejście do bezpieczeństwa pracowników i zakładu pracy obejmujące subkontraktorów,
  • stanu technicznego i nadzoru nad infrastrukturą (budynki, wyposażenie oraz instalacje),
  • wpływu infrastruktury zewnętrznej na bezpieczeństwo procesów i pracowników.

Po przeprowadzeniu audytu na indywidualnie skonstruowanym druku, określamy kryterium zagrożeń dla wszystkich procesów. Ma to na celu wyodrębnienie zachowań oraz procesów, które stwarzają bardzo wysokie ryzyko dla prowadzenia biznesu lub utraty zdrowia i życia pracowników.Wnioski i zalecenia z audytu przedstawiamy w postaci szczegółowego raportu zawierającego:

  •  cele krótkoterminowe w obszarach BHP,
  • cele długoterminowe w obszarach BHP.

Wnioski i zalecenia pozwalają ustalić działania konieczne do wprowadzenia kultury bezpieczeństwa oraz doskonalące procedury i rozwiązania w obszarach BHP służące poprawie poziomu bezpieczeństwa.