Zaznacz stronę

Outsourcing BHP i PPOŻ Nadzór BHP

Potrzebujesz kompleksowej obsługi BHP i PPOŻ ? Jesteś zainteresowany outsourcingiem usług BHP ?Chcesz zredukować koszty obsługi Twojej firmy w zakresie usług BHP i PPOŻ ? Jeśli tak to doskonale trafiłeś, możesz zredukować koszty obsługi BHP nawet o 25 %. Sprawdź promocje na usługi BHP.

Oferujemy Państwu stałą obsługę firm w zakresie BHP zgodnie z wymogami 23711 §2 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby BHP. Do zakresu naszych działań należy m.in.: 1. Wykonywanie zadań służby BHP w zakładach pracy. 2. Profesjonalne szkolenia w zakresie BHP. 3. Doradztwo w zakresie bhp oraz prawnej i technicznej ochrony pracy. 4. Sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa pracy w zakładzie. 5. Sporządzamy analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy, 7. Opracowywanie instrukcji bhp, regulaminów pracy, procedur i innych zleconych. 8. Ocena ryzyka zawodowego. 9. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, protokoły powypadkowe. 10. Zgłaszanie pracodawcy w PIP, PIS. Usługi w tym zakresie świadczmy na zasadzie outsourcingu na drodze zawartej umowy o współpracy. Outsourcing jest jedną z najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem, jego celem jest zwiększenie skuteczności prowadzonej działalności. Outsourcing (z ang. outside-resource-using) oznacza dosłownie korzystanie ze źródeł zewnętrznych. Jego istotą jest przekazywanie realizacji zadań, funkcji i procesów firmie zewnętrznej, specjalizującej się w danej dziedzinie. Klient może wybrać jeden z oferowanych pakietów usług: pakiet platynowy, złoty, srebrny lub brązowy. Wybranie pakietu złotego oznacza objęcie przez naszą firmę całego zakresu usług, związanych z działalnością służb BHP. Firma korzystająca z usług outsourcingu w zakresie BHP może zrezygnować z zatrudniania pracownika służb BHP przy czym należy pamiętać, że zatrudnienie behapowca czy też powierzenie prowadzania spraw BHP firmie zewnętrznej nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za stan BHP w jego zakładzie. Cena usług uzależniona jest od ilości pracowników oraz zakresu realizowanych usług. Usługi realizujemy w oparciu o jednorazowe zlecenia jak i w oparciu o stałe umowy.

§2.1.Do zakresu działania służby bhp należy:

1)przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
2)bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
3)sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
4)udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
5)udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
6)udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
7)zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
8)przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
9)udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
10)opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
11)udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
12)prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
13)doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
14)udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
15)doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
16)współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
17)współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
18)współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach,
19)współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
20)współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
a)podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
b)podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
21)uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
22)inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
2.Służba bhp nie może być obciążana innymi zadaniami niż wymienione w ust. 1, z wyjątkiem pracownika zatrudnionego przy innej pracy, o którym mowa w art. 23711§ 1 Kodeksu pracy.
3.Organizacja i rozkład czasu pracy pracownika służby bhp oraz pracownika zatrudnionego przy innej pracy, o którym mowa w art. 23711§ 1 Kodeksu pracy, powinny zapewniać pełną realizację zadań, o których mowa w ust. 1.
4.W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, pracodawca udostępnia służbie bhp oraz pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, o którym mowa w art. 23711§ 1 Kodeksu pracy, a także specjaliście spoza zakładu pracy, o którym mowa w art. 23711§ 2 Kodeksu pracy, informacje mogące wywierać wpływ na bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia pracowników, w szczególności dotyczące:
1)stanu środowiska pracy, w tym wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
2)zastosowanych dotychczas środków, w tym technicznych i organizacyjnych, zapobiegających zagrożeniom zdrowia lub życia pracowników w odniesieniu do zakładu pracy i poszczególnych stanowisk pracy,
3)środków przewidzianych w razie potrzeby udzielenia pierwszej pomocy, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników.
 Outsourcing (z ang. outside-resource-using) – oznacza korzystanie ze źródeł zewnętrznych. Jego istotą jest przekazywanie realizacji zadań, funkcji i procesów firmie zewnętrznej, specjalizującej się w danej dziedzinie. W skrócie tę metodę możemy określić „niech każdy robi to, na czym zna się najlepiej”.   Procurator BHP, jako lider w Polsce w branży zaopatrzenia w wysokiej jakości środki ochrony pracy, oferuje swoim Klientom nową usługę – outsourcing BHP.   Outsourcing nie jest zjawiskiem nowym na świecie. W Polsce, mimo że jest jeszcze ciągle mało znany, stopniowo zyskuje na popularności. Obecnie szacuje się, że na świecie z usług firm oferujących outsourcing korzysta ponad 90% organizacji gospodarczych. Wartość tych usług już w 2001 roku przekroczyła 318 mld USD i wykazuje tendencję wzrostową. Outsourcing należy do najefektowniejszych strategii zarządzania firmą. Wykorzystywanie zasobów zewnętrznych – innych przedsiębiorstw – pozwala firmie produkcyjnej skoncentrować się na podstawowej działalności, na realizacji priorytetowych celów i zadań związanych z zasadniczą sferą aktywności firmy. Podstawową zaletą outsourcingu jest jego wpływ na obniżkękosztów działalności i poprawę efektywności działania Firmy.

Outsourcing BHP i PPOŻ

Kompleksowe usługi BHP i PPOŻ

Szkolenia BHP i PPOŻ

Kursy Pierwszej Pomocy

Doradztwo prawne z zakresu prawa pracy

Outsourcing BHP

Ponadto zgodnie z Kodeksem Pracy oferujemy outsourcing BHP ( nadzór / służba bhp )dla firm zatrudniających do 100 jak i powyżej 100 pracowników, w którego zakresie oferujemy szereg usług z zakresu bhp i ppoż. m.in. – szkolenia BHP, – szkolenia PPOŻ, – szkolenia z pierwszej pomocy, – opracowywanie instrukcji bhp i ppoż, – współpraca przy opracowaniu oceny ryzyka, – sporządzanie dokumentacji powypadkowej, – kontrole stanu bhp i ppoż, – coroczną analizę stanu bhp i ppoż, – oraz wszelkiego rodzaju bieżące konsultacje z zakresu bhp i ppoż W celu podniesienia jakości oferowanych usłgu współpracujemy również z innymi firmami działającymi w tej samej branży.

Oferujemy pełen zakres outsourcingu bhp i ppoż.:

 • Kompleksowa obsługa firm w zakresie zadań służby bhp ( outsourcing BHP )
 • Szkolenia bhp, ppoż., pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Doradztwo, wykonawstwo i nadzór nad całokształtem spraw związanych z ochroną ppoż. i prawa pracy
 • Ocena zagrożeń zawodowych (ryzyko zawodowe)

SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ CENOWĄ OUTSOURCINGU DOSTARCZYMY NA ŻYCZENIE KLIENTA

Firma PROTECTA może z Państwem współpracować i świadczyć outsourcing w zakresie:

 • Doradztwa w dziedzinie obowiązujących przepisów i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • Pomocy w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp i ppoż.,
 • Udziału w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe,
 • Prowadzenia rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy,
 • Pomocy w wykonywaniu badań środowiskowych oraz badań lekarskich dla pracowników (wstępnych i okresowych),
 • Oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • Uczestniczenia w pracach komisji bhp w zakładach pracy,
 • Pomocy w zapewnieniu pracownikom odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • Szkolenia bhp,
 • Szkolenia p.poż.,
 • Szkolenia pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz podstawowych zagadnień higieny,
 • Kompleksowego wyposażenia obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy,
 • Oznakowania dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Przeglądów technicznych, konserwacji, naprawy i regeneracji podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • Sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy,
PROTECTA OUTSOURCING BHP i PPOŻ – nasze mocne strony:REDUKCJA KOSZTÓW DZIĘKI DOPASOWANIU PAKIETU USŁUG DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KLIENTA!

PRZY PODPISANIU UMOWY NA STAŁĄ WSPÓŁPRACĘ ( OUTSOURCING BHP i PPOŻ) – ZESTAW USŁUG W CENIE OBSŁUGI (np. ocena ryzyka zawodowego, szkolenia bhp wstępne, roczny przegląd sprzętu p.poż )! FORMA PŁATNOŚCI? – PRZELEW 14 DNI!

 

Jakie korzyści przynosi outsourcing BHP ?
 • Skoncentrowanie się firmy na działalności podstawowej – i możliwość jej doskonalenia w sposób bardziej efektywny niż dotychczas.
 • Redukcja kosztów – Państwa firma nie będzie ponosić wydatków na magazynowanie środków ochrony pracy gdyż mu będziemy je dostarczać w systemie just-in-time (na czas).
 • Brak ryzyka „nietrafionych” zakupów – gdyż będą Państwo mogli wymienić „nietrafiony” towar na inny bez dodatkowych kosztów.
 • Efektywniejsze wykorzystanie pracowników – zamienimy wiele drobnych dokumentów księgowych w jedną zbiorczą fakturę na koniec okresu rozliczeniowego.
 • Odroczony termin płatności oraz indywidualnie negocjowane warunki zapłaty.
 • Ograniczenie kosztów zatrudnienia – możliwość korzystania z usług doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów naszej firmy w zakresie doboru i stosowania środków ochrony pracy.
 • Możliwość uniezależnienia się od ryzyka „czynnika ludzkiego” – czyli np. urlopów, zwolnień pracowników itp.
 • Eliminacja ryzyka starzenia się technologii – ryzyko to spada całkowicie na barki naszej firmy. Oferujemy Państwu bezpośredni dostęp do najnowszych rozwiązań i produktów z dziedziny BHP.
 • Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę – nie ma potrzeby inwestować w infrastrukturę, niezbędną do realizacji określonych zadań. My będziemy nią dysponować.
Dlaczego outsourcing BHP ?
 • Wbrew wszelkim przekonaniem przepisy zezwalają na obsługę wszystkich firm nie tylko tych co zatrudniają do 100 pracowników. Kodeks pracy w art. 237 (11), par. 2 daje taką możliwość i nie określa maksymalnej ilości osób. To samo dyrektywa europejska w sprawie służby bhp.
 • Już nikt sobie nie wyobraża profesjonalnej firmy, która wszystko wykonuje własnym sumptem.
 • Obecnie dobrze prowadzone biznesy zlecają na zewnątrz zadania, które kiedyś wydawały się podstawowe.
 • Celem outsourcingu jest obniżenie kosztów przy jednoczesnym podniesieniu jakości produktów lub usług. Jest to możliwe dzięki temu, że firma zajmuje się tylko tym, co stanowi jej podstawową działalność. Zastanów się, czy i Twoja firma nie powinna skoncentrować się na tym, co jej przynosi pieniądze, kupując na zewnątrz wszystkie dodatkowe usługi.
Jak ocenić, czy opłaci się zastosować outsourcing ?
Powinieneś porównać ofertę operatora zewnętrznego z kompleksowo policzonymi kosztami własnymi. Jednak praktyka pokazuje, że koszty te są najczęściej niedoszacowane. Trudno jest precyzyjnie ustalić, ile kosztuje firmę posiadanie własnego zaplecza transportowego, czy też ile wydaje się na archiwizowanie dokumentów. Koszty te są rozproszone i niemal nieświadomie ponoszone przez rozmaite komórki i osoby w firmie. Jeszcze trudniej jest oszacować utracone korzyści, tzn. możliwości, których firma nie osiąga dlatego, że wiceprezes „pilnuje” gospodarki samochodowej, zamiast uczestniczyć w spotkaniu z kluczowym klientem.
Korzyści naszego outsourcingu BHP
Chcemy by umowa pomiędzy nami a naszymi klientami była oparta na długofalowym wzajemnym współdziałaniu którego celem jest maksymalizacja korzyści dla obu stron. Długoterminowa współpraca w ramach umowy outsourcingowej, da Państwu gwarancję stałości i zaufania, jakże ważną w dzisiejszym otoczeniu businessowym.

Jesteśmy przekonani, że oferta, którą tutaj prezentujemy spotka się z Państwa zainteresowaniem. Zapraszamy do współpracy, służymy wyczerpującą informacją na temat proponowanej usługi.

Zasięg terytorialny usługi outsourcingu BHP
OUTSOURCING BHP I PPOŻ ŚWIADCZYMY GŁÓWNIE NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI:
outsourcing bhp Babice, Baranów, outsourcing bhp Błonie, Bronisze, outsourcing bhp Brwinów, Falenty, Góra Kalwaria, outsourcing bhp Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Halinów k/Warszawy, Iłża, Izabelin, Jabłonowo, Jaktorów, Janki, Józefów, Kampinos, Kazuń, Klaudyn, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Kuklówka, Legionowo, Leszno,  Lesznowola, Łomianki, Łowicz, Łódź, outsourcing bhp Magdalenka, outsourcing bhp Marki, outsourcing bhp Michałowice, Milanówek, Mińsk Mazowiecki, Młochów, outsourcing bhp Mszczonów, Nadarzyn, Nasielsk, Nowy Dwór Mazowiecki, Otrębusy, Otwock, Opacz Kolonia, Owczarnia, Ożarów Mazowiecki, bhp Paprotnia, Piaseczno,  outsourcing bhp Piastów, Podkowa Leśna, outsourcing bhp Pruszków, outsourcing bhp Radziejowice, outsourcing bhp Raszyn, Rawa Mazowiecka, Rozalin, Siestrzeń, outsourcing bhp Skierniewice, outsourcing bhp Sochaczew, Sulejówek, outsourcing bhp Tarczyn, Teresin, Tłuszcz, Ursus, Urzut,  outsourcing bhp Warszawa, Wesoła, Węgrów, Wolica, Wołomin, outsourcing bhp Wólka Kosowska,  Wyszogród, Wyśmierzyce, Zalesie Górne, Zakroczym, Ząbki, Zielonka ,Zwoleń, Żabia Wola, Żelechów, outsourcing bhp Żyrardów

Outsourcing BHP w Warszawie

 outsourcing bhp Warszawa: Włochy, Bemowo, Wola, Łomianki, Ursynów, Wawer, Białołęka, Mokotów, Praga, Ochota, Wilanów, Bielany, Żoliborz, Targówek,

Outsourcing BHP i PPOŻ

Profesjonalny i tani outsourcing BHP i PPOŻ. Zgodnie z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby BHP proponujemy Państwu stałą obsługę Państwa firmy w zakresie outsourcingu BHP-PPOŻ . W ramach zawartej umowy  outsourcingowej  zapewniamy  wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy – nadzór BHP  oraz kompleksowe usługi ochrony przeciwpożarowej – nadzór PPOŻ. Outsourcing jest realizowany w siedzibie firmy zlecającej a sam zakres współpracy jest każdorazowo ustalany z Klientami. Zawsze jednak świadcząc usługę outsourcingu BHP przejmujemy cały ciężar zagadnień związanych z bezpieczeństwem i hieną pracy oraz  zadania służby BHP wynikające z rozporządzenia.