Zaznacz stronę

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku wynika z § instrukcja_ppoz_warszawa_instrukcja-bezpieczenstwa-pozarowego-grodzisk6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.Zgodnie z powyższym rozporządzeniem opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wymagane jest w przypadku, gdy w budynku występuje strefa pożarowa zagrożona wybuchem lub:
− kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3,
− kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m2,
− powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.

Firma Protecta oferuje Państwu opracowanie powyższego dokumentu – instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wg standardów oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w w/w rozporządzeniu MSWiA. Opracowana przez nas dokumentacja zawiera m.in.:
a) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
b) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
c) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
d) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
e) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
f) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
g) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
h) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
− powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
− odległości od obiektów sąsiadujących,
− parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
− występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
− kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
− lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
− podziału obiektu na strefy pożarowe,
− warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
− miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
− wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
− hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
− dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.
i) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – aktualizacja

Ponadto świadczymy również usługi związane z aktualizacją instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która zgodnie z przepisami powinna być przeprowadzana co najmniej raz na dwa lata lub po takich zmianach w budynku, które wpływają na jego warunki ochrony przeciwpożarowej.