Zaznacz stronę

Szkolenie okresowe dla Służby BHP

Cel szkolenia okresowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Celem szkolenia dla pracowników służb bhp jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

c) organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczestnicy szkolenia pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Szkolenie okresowe dla Służby BHP – sposób organizacji

Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego, z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymują materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia ( skrypty, przepisy prawne ).

Proponujemy najkorzystniejsze Szkolenie dla służb BHP w wygodnej formie samokształcenia kierowanego, przeprowadzone w oparciu o Ramowy program szkolenia i zapewniające minimalny czas trwania zgodny z Rozporządzeniem – 32 godziny.

zaświadczenie-bhp-wzór-certyfikat

Wzór zaświadczenia jakie otrzymują uczestnicy szkolenia

Jeśli zależy Ci na czasie i chciałbyś  wykonać szkolenie w dogodnym dla siebie momencie oferujemy szkolenie okresowe dla służb BHP online przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby. Kursy online przeznaczone są zarówno dla osób ubiegających się o certyfikat pierwszy raz, jak i odnawiających ważność poprzedniego szkolenia. W ramach wykupionego pakietu materiały dydaktyczne

dostarczają istotnych informacji z zakresu:

  •  prawnych regulacji dotyczących BHP,
  •  oceny zagrożeń występujących w procesach pracy i metod ograniczania ich szkodliwego wpływu na pracownika,
  •  rozwiązywania problemów związanych z kształtowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Całe szkolenie realizowane jest przez internet, łącznie z przeprowadzeniem egzaminu w formie testu. Dowodem przejścia kursu jest specjalny certyfikat / zaświadczenie ważne przez 5 lat. Gwarantujemy najwyższą jakość naszych szkoleń oraz konkurencyjne ceny. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.


 

Program szkolenia dla Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

2 Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy

3 Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:

a) zagrożenia wypadkowe,

b) hałas i drgania mechaniczne,

c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,

d) czynniki biologiczne,

e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,

f) pola elektromagnetyczne,

g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,

h) mikroklimat środowiska pracy,

i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,

j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe,

k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów

4 Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy

5 Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:

-urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne;

-urządzenia zabezpieczające;

-środki ochrony indywidualnej

6 Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych)

7 Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka

8 Nowoczesne metody pracy służby bhp

9 Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

10 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

11 Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

Podstawa prawna szkolenie okresowe dla służby BHP
Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.1998r,nr 21,poz. 94,ze zm.)