Zaznacz stronę

Zabezpieczenie ppoż imprez

Zabezpieczenie ppoż imprez masowych

Zabezpieczamy konferencje, sympozja, spotkania, pikniki, koncerty itp. wydarzenia.

Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania odpowiada jej Organizator. Bezpieczeństwo imprezy masowej polega na spełnieniu przez organizatora wymogów w zakresie bezpieczeństwa osób obecnych na imprezie, w czasie jej trwania, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym, a także technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności ppoż. i sanitarnymi.

Zabezpieczenie imprez masowych pod względem ochrony przeciwpożarowej jest kluczowym czynnikiem organizacyjnym każdej imprezy.

Ochrona przeciwpożarowa to ogół czynności mających na celu zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, jak również zapewnienie odpowiedniej ilości sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia (źródło: Ustawa o ochronie przeciwpożarowej).

 

W ramach kompleksowej usługi zapewniamy zabezpieczenie imprez masowych organizowanych w plenerze, jak również wewnątrz obiektów:

 • Doradztwo w zakresie planowania terenu i wyposażenia imprezy pod kątem spełnienia obowiązujących wymogów bezpieczeństwa pożarowego
 • Sporządzenie Instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru
 • Dokonanie niezbędnych uzgodnień z Państwową Strażą Pożarną
 • Dostarczenie i rozmieszczenie każdej ilości wymaganego podręcznego sprzętu gaśniczego zgodnie ze sporządzonym planem jego usytuowania
 • Zapewnienie służb ochrony przeciwpożarowej obecnych na terenie imprezy przez cały czas jej trwania, odpowiedzialnych za kierowanie akcją gaśniczą do czasu przybycia zastępów straży pożarnej:
  • Wykwalifikowana i doświadczona kadra pracowników ( strażacy, inspektorzy ppoż )
  • Wykwalifikowany personel ratownictwa medycznego ( ratownicy medyczni )
  • Stacjonarne punkty pomocy medycznej

Organizujemy:

 • Zabezpieczenie ppoż imprez kulturalnych
 • Zabezpieczenie ppoż imprez okolicznościowych
 • Zabezpieczenie ppoż bankietów
 • Zabezpieczenieppoż planów filmowych

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504) za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania odpowiada jej organizator. Organizator planujący przeprowadzenie imprezy masowej jest zobowiązany w określonym w ustawie terminie zwrócić się z wnioskiem do miejscowego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zawierającej ewentualne zastrzeżenia do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz zawierającej informacje o przewidywanych zagrożeniach. Ustawodawca nałożył na organizatora imprezy masowej szereg wymagań, do których zalicza się między innymi obowiązek zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych oraz instalacji i urządzeń w nich zainstalowanych, w szczególności przeciwpożarowych. Organizator imprezy masowej ma obowiązek zapewnienia sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz środków gaśniczych niezbędnych do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych. Do obowiązków organizatora należy również opracowanie instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej.