Zaznacz stronę
Szkolenie z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – zapoznanie pracowników

Szkolenie ma na celu zapoznanie pracowników z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Pozwala to zrealizować obowiązek wynikający z rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Szkolenie to powiązane jest najczęściej z usługą opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Kurs prowadzony jest przez specjalistów ochrony przeciwpożarowej z dużym doświadczeniem, przy wykorzystaniu pomocy multimedilnych.

Ponieważ Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest jednym z najważniejszych dokumentów w kwestii ochrony pożarowej spełniającym funkcję prewencyjną i informacyjną, dlatego każdy pracownik powinien zostać zapoznany z jej zapisami w sposób dla siebie zrozumiały. Dlatego przygotowaliśmy specjalną ofertę szkolenia ppoż z wraz z zapoznaniem i omówieniem a także przećwiczeniem zakresu poruszanego w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego pracowników. Po zapoznaniu się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego uczestnik szkolenia powinien wiedzieć w jaki sposób postępować w sytuacji pożaru, kogo powinien powiadomić w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz jakimi urządzeniami gaśniczymi może ugasić powstały pożar. Wiedza zdobyta po zapoznaniu się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego zwiększy również świadomość użytkowników obiektów i zmniejszy prawdopodobieństwo powstania pożaru w obiekcie.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wykonana jest zgodnie z § 6. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, część opisowa zawiera:

  • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenie wybuchem,
  • określenie wymaganego wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym,
  • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
  • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane,
  • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,
  • sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji,
  • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.