Zaznacz stronę

Dokumentacja BHP i Prawa Pracy

Dokumentacja BHP – prowadzimy kompleksową dokumentację BHP

Specjalnie dla naszych klientów udostępniamy dokumentację bhp ( wzory dokumentów ) Nie są to oczywiście wszystkie dokumenty, jeśli jesteś zainteresowany wzorem pisma lub dokumenty, bądź chcesz abyśmy dla Ciebie jakiś przygotowali skorzystaj z oferty naszego biura:

Biuro pisania podań
Wzory pism

 

 WZORY DOKUMENTÓW BHP

Aby zapisać wypełniony druk należy jednorazowo zainstalować program PDFCreator.

Program można pobrać stąd, natomiast tutaj znajdują się informacje na temat sposobu zapisywania wypełnionego pliku.

 1. Aneks do umowy o pracę
 2. Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy
 3. Decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
 4. Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej
 5. Informacja dla pracownika o wygaśnięciu umowy
 6. Informacja dla rodziny dot. wygaśnięcia umowy
 7. Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 8. Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z pracą w zakładzie pracy
 9. Kara: upomnienia, nagany, pieniężna
 10. Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych
 11. Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
 12. Karta stwierdzenia choroby zawodowej
 13. Karta szkolenia wstępnego bhp
 14. Karta urlopowa
 15. Karta urlopowa dot. wypowiedzenia pracownika
 16. Karta wypadku
 17. Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy
 18. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 19. Kwestionariusz osobowy dla pracownika
 20. Odmowa przywrócenia do pracy po orzeczeniu sądu do pracy
 21. Odpowiedź na nakaz PIP
 22. Odwołanie pracownika ze stanowiska
 23. Odwołanie z urlopu bezpłatnego
 24. Oferta pracownika rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron
 25. Orzeczenie lekarskie o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej
 26. Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej
 27. Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej
 28. Oświadczenie o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych
 29. Oświadczenie o stanie majątkowym
 30. Oświadczenie o zamiarze podjęcia lub o zmianie charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
 31. Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami pracy i odbyciu szkolenia BHP
 32. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy
 33. Oświadczenie o zapoznaniu się z tajemnicą przedsiębiorstwa
 34. Plan urlopów
 35. Podział urlopu
 36. Polecenie powypadkowe
 37. Porozumienie rozwiązujące umowę o pracę
 38. Protokół odmowy przeprowadzenia badania trzeźwości pracownika
 39. Protokół powypadkowy – szkoły i placówki
 40. Protokół przeprowadzenia badania trzeźwości pracownika
 41. Protokół z ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 42. Protokół z wyjaśnień poszkodowanego
 43. Protokół z zebrania informacji od świadków wypadku
 44. Przeniesienie pracownika do innej pracy z powodu uzasadniających potrzeb pracodawcy
 45. Przesunięcie urlopu wypoczynkowego
 46. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy
 47. Rejestr wypadków przy pracy
 48. Rejestr wypadków – szkoły i placówki
 49. Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby
 50. Rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych
 51. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 52. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika z winy pracodawcy
 53. Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia
 54. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 55. Skierowanie na badania profilaktyczne wstępne, okresowe, kontrolne
 56. Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej – kierujący lekarz, lekarz dentysta
 57. Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej – kierujący państwowy inspektor sanitarny
 58. Statystyczna karta wypadku — informacja do SKW
 59. Świadectwo pracy
 60. Umowa agencyjna
 61. Umowa o dzieło
 62. Umowa o pracę – do wyboru
 63. Umowa o pracę – do wyboru 2
 64. Umowa o pracę na czas zastępstwa
 65. Umowa o współpracy z samozatrudnionym
 66. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
 67. Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
 68. Umowa przedwstępna
 69. Umowa zlecenie
 70. Wniosek o uchylenie decyzji PIP
 71. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego
 72. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowo-okolicznościowego
 73. Wniosek o udzielenie zwolnienia na opiekę nad dzieckiem
 74. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego w częściach
 75. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego
 76. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
 77. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
 78. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w częściach
 79. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego
 80. Wniosek o urlop wychowawczy
 81. Wniosek o wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów
 82. Wniosek o zwrot kosztów badania zawartości alkoholu
 83. Wniosek pracownicy o udzielenie urlopu wychowawczego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim
 84. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego
 85. Wykaz zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
 86. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę
 87. Wzór książki ewidencji osób wchodzących do obiektu magazynowego
 88. Zakres obowiązków
 89. Zarządzenie pracodawcy w celu zapewnienia okularów
 90. Zaświadczenie o ukończeniu kursu
 91. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP
 92. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
 93. Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej
 94. Zawiadomienie o udzieleniu czasu wolnego za godziny nadliczbowe
 95. Zawiadomienie o wypadku poszkodowanego
 96. Zawiadomienie o wypadku przy pracy
 97. Zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej
 98. Zawiadomienie o zastosowaniu porządkowej kary pieniężnej
 99. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
 100. Zgłoszenie wypadku
 101. Zgłoszenie zatrudnienia do PUP
 102. Zgoda pracownika na przelew na konto
 103. Zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych
 104. Zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych – 2
 105. Zmiana terminu wykonania decyzji PIP