Zaznacz stronę

Zarządzanie bezpieczeństwem firmy

Firma PROTECTA świadczy usługi z dziedziny zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Na zlecenie organizujemy audyty  zakresu zarządzania, bhp, ppoż czy ubezpieczeń wspierając procesy optymalizacji kosztów i pracy. Przeprowadzamy szkolenia bhp  wstępne oraz okresowe na wszystkich stanowiskach pracy (dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, na stanowiskach robotniczych, dla pracowników administracyjno biurowych oraz inżynieryjno technicznych) w Warszawie i terenie całego Mazowsza. ( woj. mazowieckie i łódzkie ). Prowadzimy również kursy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia z ochrony przeciwpożarowej, budowania i zarządzania zespołami, motywowania pracowników. Oceniamy i dokumentujemy ryzyko zawodowe. Tworzymy również instrukcje stanowiskowe, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, regulaminy pracy, prowadzimy dokumentacje powypadkową oraz karty i rejestry czynników szkodliwych w środowisku pracy.
Zajmujemy się oznakowaniem obiektów w znaki ppoż i bhp.

Bezpieczeństwo to nie tylko działania w zakresie regulacji procesu pracy. Dlatego też zajmujemy się organizacją kursów pierwszej pomocy dla pracowników firm oraz osób indywidualnych. Szkolenie te prowadzą czynni dyplomowani ratownicy. Wśród swoich współpracowników możemy poszczycić się wykładowcami uczelni wyższych z zakresu ratownictwa medycznego. Dlatego możemy również naszym klientom zaproponować kwalifikowane kursy pierwszej pomocy nadające uprawnienia ratownika.

Propagujemy bezpieczne postawy  poprzez organizację seminariów, wykładów i prelekcji wśród opiekunów dzieci i pracowników placówek sprawujących opiekę nad dziećmi oraz rodziców.

 

OUTSOURCING BHP i PPOŻ

Nasza propozycja to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców którzy chcą mieć pewność bezpieczeństwa w prowadzeni własnego biznesu poprzez przekazanie zadań profesjonalnej firmie zewnętrznej – wyspecjalizowanej w pełnieniu zadań służb bhp i ppoż. Sprawne działanie w zakresie usług BHP realizowanych w Twojej firmie pozwoli na zaoszczędzenie czasu,  przez co organizacja sił i środków przedsiębiorstwa może być skoncentrowana bezpośrednio na jej przedmiocie działalności.

Kompleksowość usług oraz ich wysoki poziom jakie wdrażamy bezpośrednio przyczynia się do poprawy stanu BHP w przedsiębiorstwie co w efekcie przekłada się na wyniki finansowe. Obsługa firm na płaszczyźnie BHP to również reprezentowanie naszych Klientów przed urzędami kontrolującymi np Państwową Inspekcją Pracy. 

BEZPIECZEŃSTWO POD KONTROLĄ –
ubezpieczenia firm, pracowników i pracodawców

Bezpieczeństwo przedsiębiorcy to również dobór odpowiednich rozwiązań finansowych w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, ubezpieczeń majątkowych posiadanego mienia oraz samych pracowników oferując im możliwości grupowych ubezpieczeń NW oraz zdrowotnych. Przy współpracy Agencji Ubezpieczeniowej PROTECTA przeprowadzamy audyty kosztów ubezpieczeń aby móc zaproponować ich optymalizacje

1. UBEZPIECZENIE MIENIA FIRMY

 • Ochrona majątku firmy od ryzyka jego utraty lub uszkodzenia w wyniku pożaru i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem.• ubezpieczenie budynków,
  • ubezpieczenie flotowe firmy (ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów firmowych od kradzieży, OC, Autocasco, NNW, Assistance)
  • ubezpieczenie maszyn i sprzętu elektronicznego,
  • ubezpieczenie urządzeń oraz przedmiotów wykorzystywanych do prowadzenia działalności,
  • ubezpieczenie środków obrotowych,
  • ubezpieczenie kosztów stałych działalności,
  • ubezpieczenie rzeczy najmowanych,
  • ubezpieczenie mienia w transporcie,
  • ubezpieczenie gotówki oraz ubezpieczenie środków pieniężnych w transporcie
  • ubezpieczenie mienia pracowników oraz innych osób przyjętego w celu wykonania usługi wchodzącej w zakres działalności (np. naprawa czy sprzedaż)
  • ubezpieczenie mienia w transporcie (Cargo)
  • ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych poniesionych na adaptację wynajętych pomieszczeń

  2. UBEZPIECZENIE RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ FIRMY – oc firmy, oc działalności

  • ubezpieczenie straty finansowej / ubezpieczenie utraty zysku,
  • ubezpieczenie wierzytelności pieniężnych (ubezpieczenie kredytu kupieckiego),
  • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności (ochroną ubezpieczeniową zostaje objęty ubezpieczony gdy wskutek wykonywania czynności zawodowych wyrządzona zostanie szkoda, do której naprawienia jest zobowiązany, przykłady poniżej),
  • OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym,
  • ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń i awarii,
  • ubezpieczenia firm w zakresie dodatkowych kosztów działalności w związku z zakłóceniem lub przerwą w działalności gospodarczej spowodowanej szkodą w ubezpieczonym mieniu,
  • ubezpieczenie ryzyk budowlano – montażowych,
  • gwarancje ubezpieczeniowe (przeznaczone dla firm biorących udział w przetargach. Dzięki nim przedsiębiorcy zwiększają wiarygodność firmy jako partnera w interesach i minimalizują ryzyko związane z inwestycjami.)
  gwarancja dobrego wykonania kontraktu,
  gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek,
  gwarancja spłaty należności celnych i podatkowych,
  gwarancja zapłaty wadium,
  gwarancja zwrotu zaliczki
  gwarancja zapłaty wierzytelności kontraktowych i handlowych,
  gwarancja zapłaty za roboty budowlane,
  gwarancje kontraktowe zabezpieczające inwestycje/projekty współfinansowane ze środków UE
  gwarancja ubezpieczeniowa dla organizatorów i pośredników ruchu turystycznego z tytułu świadczonych usług turystycznych,

  3. UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW FIRMY / UBEZPIECZENIE PRACODAWCY

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy
  • pracownicze ubezpieczenia grupowe NNW,
  • ubezpieczenia na życie pracowników firmy
  • pracownicze ubezpieczenia medyczne i ochrony lekarskiej

  UBEZPIECZENIE FIRMY – ZAKRES

  Najbardziej powszechne i najczęściej stosowane ubezpieczenie firmy to ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych (pożaru i innych żywiołów) oraz kradzieży z włamaniem i rabunku. Oprócz podstawowego zakresu ochrony stosuje się również rozszerzone ubezpieczenie od:

  • zalania,
  • przepięcia,
  • uderzenia pojazdu,
  • upadku drzew lub innych przedmiotów,
  • dewastacji, wandalizmu
  • zapadania się ziemi,
  • katastrofy budowlanej,
  • uszkodzenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
  • błędu użytkownika oprogramowania,
  • utraty danych, utraty oprogramowania,
  • rozmrożenia towarów,
  • uszkodzeń i awarii maszyn elektrycznych,
  • odpowiedzialności cywilnej – oc działalności np.:
  OC firmy deliktowe,
  OC firmy kontraktowe,
  OC pracodawcy,
  OC przewoźnika w ruchu krajowym/międzynarodowym,
  OC za szkody w środowisku,
  OC najemcy,
  OC aptek,
  OC z tytułu posiadania wózków widłowych,
  OC podmiotów prowadzących działalność gastronomiczną,
  OC podmiotów prowadzących hotele,
  OC architekta,
  OC inżyniera budownictwa,
  OC komornika sądowego,
  OC zarządcy nieruchomości,
  OC rzeczoznawcy majątkowego,
  OC pośrednika w obrocie nieruchomościami,
  OC detektywa,
  OC brokera,
  OC agenta ubezpieczeniowego,
  OC kancelarii prawniczej,
  OC geodety,
  OC lekarza weterynarii,
  OC tłumacza,
  OC doradcy podatkowego,
  OC doradcy technicznego,
  OC syndyka,
  OC urbanisty,
  OC projektanta technicznego,
  OC adwokata,
  OC radcy prawnego,
  OC notariusza,
  OC podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
  OC podmiotu uprawnionego do prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  etc.