Zaznacz stronę

obowiązki bhp w małej firmieObowiązki BHP w małej firmie

Kwestię bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje dział dziesiąty Kodeksu pracy. Należy podkreślić najistotniejszy element, iż to  pracodawca w każdej sytuacji ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie pracy, nawet w przypadku jeśli takie zadania zleci pracownikowi ( związane z wykonywaniem zadań służby bhp ).

Najważniejsze obowiązki związane z BHP w firmie zatrudniającej pracowników zawarte zostały w art. 207 par. 2 Kodeksu pracy. Zgodnie z tymi przepisami  pracodawca powinien:

 • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
 • zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Dodatkowo, jeśli indywidualna specyfika obowiązków pracownika polega na pracy z czynnikami szkodliwymi lub niebezpiecznymi, bezwzględnie należy zapewnić mu środki ochrony indywidualnej.

Jeżeli przedsiębiorca zatrudni pracownika lub pracowników na podstawie umowy o pracę ( jak również na podstawie umowy zlecenie ), staje się w myśl przepisów automatycznie pracodawcą i zaczynają go obowiązywać regulacje prawne wynikające z Kodeksu Pracy, szczególnie wszystkie obowiązki związane z BHP. Odmienną sytuacją w kwestii bhp jest przypadek w którym przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Dla pracodawców bardzo ważny jest fakt, iż zatrudnienie pracowników nie powoduje konieczności stworzenia dodatkowego stanowiska pracy, na którym zakres obowiązków obejmowałby prowadzenie dokumentacji BHP. Jest to tylko jedna możliwości – właściciel może prowadzić te sprawy sam ( w zależności od ilości zatrudnionych pracowników), może również dołączyć je do obowiązków jednego z pracowników ( jeśli ten posiada odpowiednie kompetencje ) lub np. zlecić je specjalistycznej firmie w ramach umowy o usługi bhp bądź tzw. outsourcing bhp. Należy jednak pamiętać, iż niektóre obszary związane z BHP wymagają posiadania odpowiednich kwalifikacji, nie mówiąc już o posiadaniu specjalistycznej wiedzy.

W przypadku, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na prowadzenie spraw BHP w swojej firmie na własną rękę, musi pamiętać, że konieczne jest spełnienie warunków określonych w przepisach. Zgodnie z nimi, aby właściciel firmy mógł samodzielnie prowadzić zadania i dokumentację BHP:

 • musi posiadać odpowiednie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • liczba zatrudnionych przez niego pracowników nie może przekraczać 10 osób,
 • zatrudnia do 20 pracowników, przy czym jego działalność jest zakwalifikowana do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy.

Obowiązki BHP w małej firmie

Podczas kontroli warunków pracy zarówno przez Państwową Inspekcję Pracy jak i przez Państwową Inspekcję Sanitarną pracodawca może być w stu procentach pewny podstawowej triady kontrolowanych obszarów:

 • posiadania przez pracowników ważnych badań lekarskich ( dopuszczenia do pracy przez lekarza medycyny pracy )
 • posiadania przez pracowników ważnych szkoleń z zakresu bhp zarówno wstępnych jak i okresowych
 • wykonanej przez pracodawcę oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach występujących w zakładzie pracy jak i sposobie zapoznania pracowników z powyższą oceną