Zaznacz stronę

Dopuszczalność przeprowadzenia szkolenia bhp w formie e-learning

Czy obecny stan prawny pozwala na szkolenia bhp wstępne i okresowe pracowników robotniczych, administracyjnych i kierowniczych w systemie samokształcenia ( e-learning )?

 Spis treści:

  1. E-learning można stosować w ograniczonym zakresie
  2. Szkolenie wstępne
  3. Szkolenia okresowe

Ponieważ firma musi przestrzegać polskich regulacji, nie wszystkie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, będzie można przeprowadzić w formie samokształcenia kierowanego ( e-learning ).  

E-learning można stosować w ograniczonym zakresie

 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w naszym kraju przeszkolenie w zakresie bhp pracownika może się odbywać w formie instruktażu, kursu, seminarium bądź samokształcenia kierowanego. Szkolenie w formie elektronicznej, popularnie zwane e-learningiem, zaliczyć należy do ostatniej z wymienionych form. Samokształcenie kierowane zdefiniowane zostało jako forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

 

Szkolenie wstępne BHP

 

Nie jest możliwe przeprowadzenie w  formie e-learningu szkoleń wstępnych. Reguła ta dotyczy wszystkich grup pracowników. Zgodnie z przepisami  szkolenia wstępne przeprowadzane są w formie instruktażu i dzieli się je na szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) oraz szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy).

 

Instruktaż jest odrębną formą szkolenia, której czas trwania nie może być krótszy niż 2 godziny lekcyjne, w czasie której uczestnik szkolenia ma uzyskać, zaktualizować, lub uzupełnić wiedzę  i umiejętności dotyczące wykonywania pracy i zachowania w zakładzie pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp. Ponieważ celem szkolenia wstępnego jest zapoznanie pracowników z przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy (instruktaż ogólny), a także ze sposobem wykonywania określonej pracy w sposób zgodny z bhp (instruktaż stanowiskowy), szkolenie wstępne nie może być przeprowadzone w formie e-learningowej. O konieczności osobistego przeszkolenia pracownika przez uprawnione osoby świadczy również fakt, iż instruktaż wyodrębniono jako odrębną formę szkolenia.

Szkolenia okresowe

W przypadku szkoleń okresowych, forma samokształcenia kierowanego dopuszczalna jest dla następujących grup pracowników:

  • pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami, a w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów,

  • pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji,

  • pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby,

  • pracowników administracyjno-biurowych i innych (z wyjątkiem wymienionych wyżej oraz zatrudnionych na stanowiskach robotniczych), których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Podkreślenia wymaga fakt, że e-learning może być realizowane w odniesieniu do wyżej wymienionych grup pracowniczych, dodatkowym warunkiem jest jednakże zapewnienie konsultacji uczestnika szkolenia z wykwalifikowaną kadrą.

 Forma e-learning nie jest natomiast dopuszczalna dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.  Dla tej grupy pracowników szkolenie powinno odbywać się w formie instruktażu. Zgodnie z bardziej szczegółowymi wytycznymi  szkolenie to powinno być realizowane poprzez instruktaż na stanowisku pracy, a także wykład, pogadankę, film omówienie okoliczności wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych.

 Kwestie częstotliwości przeprowadzania szkoleń, ramowych programów tych szkoleń oraz formy, w jakiej powinny się odbyć, reguluje rozporządzenie z 27.7.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Należy przy tym pamiętać, że szkolenie okresowe odbyte w formie elektronicznej – e-learningu, powinno się zakończyć egzaminem sprawdzającym przed powołaną przez organizatora szkolenia komisją.