Zaznacz stronę

Instruktaż stanowiskowy BHP

Instruktaż stanowiskowy BHP – ważna część szkolenia wstępnego BHP

instruktaz-stanowiskowy-ogolny-bhp

Kiedy przeprowadzany jest instruktaż stanowiskowy?

Zgodnie z przepisami instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Najczęściej dotyczy on pracowników zatrudnianych na stanowiskach robotniczych, przenoszonych na takie stanowiska, w tym na stanowiska związane z narażeniem na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych. Jednakowoż instruktaż stanowiskowy muszą również przejść uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu oraz studenci w ramach praktyk studenckich.

Jednym z dwóch rodzajów szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp jest instruktaż stanowiskowy. Polega on na przekazaniu i zaznajomieniu pracownika ze specyfiką wykonywanej przez niego pracy przy zachowaniu zasad bhp.

W trakcie instruktażu stanowiskowego bhp pracownik powinien być zapoznany z prawdopodobnymi zagrożeniami które mogą wystąpić w powiązaniu z:

 • maszynami,
 • innymi urządzeniami technicznymi,
 • innymi środkami pracy, przede wszystkim narzędzi,
 • czynnikami energetycznymi,
 • substancjami chemicznymi i ich mieszaninami,
 • innymi materiałami.

Kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy?

Bezwględnie instruktaż stanowiskowy bhp zapoznaje pracowników  z bezpiecznymi sposobami obsługi stosowanych narzędzi z których będą korzystać w praktyce. Należy również zaznaczyć, iż pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć szkolenie stanowiskowe bhp na każdym z tych stanowisk.

W związku z powyższymi wymaganiami przeprowadzać instruktaż może tylko specjalnie przygotowana do tego osoba. Szkolenie wstępne stanowiskowe bhp może przeprowadzić osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę lub sam pracodawca, o ile mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także są przeszkoleni w zakresie metod prowadzenia takiego instruktażu.

Jak przeprowadzić instruktaż stanowiskowy.

Szkolenie stanowiskowe bhp bezsprzecznie powinien składać się z dwóch podstawowych bloków:

 • części teoretycznej, która dotyczy środków produkcji i warunków bezpieczeństwa,
 • części praktycznej, która dotyczy bezpieczny sposobu wykonywania pracy, w tym pracy samodzielnej.

Instruktaż  powinien zakończyć się sprawdzeniem nabytych umiejętności pracownika a także zdobytej wiedzy dotyczącej bezpiecznego wykonywania prac na jego stanowisku pracy.

Zgodnie z zasadami dydaktycznymi, właściwie przeprowadzone szkolenie stanowiskowe bhp składa się z następujących części:

 • rozmowa wstępna instruktora z instruowanym pracownikiem,
 • pokaz i objaśnienie procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika,
 • próbne wykonywanie pracy przez pracownika przy korygowaniu czynności przez instruktora (obsługa środków pracy itp.),
 • samodzielna praca instruowanego pod nadzorem szkolącego,
 • sprawdzenie i ocena przez instruktora umiejętności oraz wiedzy pracownika dotyczącej bezpiecznego wykonywania pracy.

Minimalny czas określony przez rozporządzenie przebiegu instruktazu stanowiskowego bhp to 8 godz. lekcyjnych (liczonych w godzinach lekcyjnych po 45 min). Odstępstwem, które jest dopuszczone w porównaniu do innych grup zawodowych są pracownicy administracyjno-biurowi. Jednak tylko Ci pracownicy którzy nie są narażeni na działanie czynników uciążliwych. Dla tej grupy zawodowej dopuszczalne jest zmniejszenie wymiaru czasu szkolenia do 2 godz. lekcyjnych.

Szkoląc, należy opierać się na ramowym programie instruktażu stanowiskowego bhp, który zawiera rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Jednak zawsze trzeba go dostosować do konkretnych warunków i wymagań, jakie panują w danej firmie oraz na danym stanowisku pracy.

Instruktaż stanowiskowego bhp odpowiednio potwierdza się w karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (jej wzór zawiera również wspomniane rozporządzenie).

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem bhp wstępnym, instruktażem ogólnym i stanowiskowym zachęcamy do kontaktu telefonicznego (+48 690 66 88 16) bądź e-mailowego (biuro@bhp-szkolenia.info).

Reasumując, w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w żadnym razie instruktaż ogólny nie daje podstaw do rozpoczęcia umówionej pracy. Jest to podyktowane zagrożeniami zawodowymi związanymi z wykonywaniem poszczególnych zawodów o podwyższonym ryzyku. Gdyby taki pracownik uległ wypadkowi przy pracy, fakt niezapewnienia mu szkolenia bhp w pełnym przewidzianym przepisami zakresie byłby istotną okolicznością obciążającą pracodawcę.

Instruktaż ogólny BHP

Instruktaż ogólny BHP

instruktaz-stanowiskowy-ogolny-bhp

Czy instruktaż ogólny jest obowiązkowy ?

Ponieważ Instruktaż ogólny ma za zadanie zapoznać pracowników z podstawowymi przepisami BHP w zawartych w kodeksie pracy jak i również z układami zbiorowymi pracy, regulaminem pracy, zasadami bhp w danym zakładzie pracy, jest on jednym z ważniejszych elementów przy zatrudnieniu pracownika W instruktażu ogólnym, wstępnym przeprowadzanym przez naszych specjalistów poruszamy również zasady udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż ogólny muszą przejść wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy. Bezsprzecznie dotyczy to również studentów na praktykach studenckich czy uczniów szkół zawodowych odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy. Szkolenie takie powinno odbyć się dla pracowników przed dopuszczeniem ich do wykonywania pracy u danego pracodawcy. Instruktaż ogólny powinien być przeprowadzany przez pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy  istnieje też możliwość aby przy spełnieniu pewnych warunków został przeprowadzony przez pracodawcę lub przez pracownika wyznaczonego przez pracodawcę posiadającego ukończone aktualne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców pełniących zadania służby BHP.

Dokumentacja instruktażu BHP

Dla udokumentowania szkolenia (instruktażu ogólnego) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy (lub pracodawcy) powinni prowadzić odpowiedni rejestr. Rejestr taki powinien zawierać:

 • dane pracodawcy (nazwa, siedziba),
 • nazwisko i imię pracownika,
 • zawód wykonywany u pracodawcy lub stanowisko zajmowane u pracodawcy,
 • tematyka instruktażu,
 • nazwisko prowadzącego instruktaż,
 • data instruktażu,
 • podpis pracownika instruowanego.

Czas trwania i forma instruktażu ogólnego BHP?

Generalnie istruktaż ogólny trwa 3 godziny i jest  liczony w godzinach lekcyjnych, trwających po 45 minut, a zatem 2 godziny 15 minut. Oczywiście ten czas może być wydłużony w zależności od tego jak bardzo niebezpieczny jest proces pracy który podjąć ma pracownik. Szkolenie wstępne może być wydłużone jeśli będzie to konieczne aby przekazać pracownikom niezbędną wiedzę ogólną z zakresu BHP.

Instruktaż ogólny – jak sama nazwa wskazuje – ma formę instruktażu [1]. W nowelizacji rozporządzenia [3] znajdziemy pełną definicję tej formy szkolenia. Brzmi ona następująco:

Instruktaż to forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zwolnienie ze szkolenia wstępnego BHP

Czy można być zwolnionym z instruktażu ogólnego. Zwracając uwagę na art. 2373 § 2 Kodeksu pracy [5], przeprowadzenie szkolenia wstępnego czyli instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego   może nie być przeprowadzone tylko w przypadku, gdy pracownik podejmował pracę na tym samym stanowisku, u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem kolejnej umowy o pracę. Zatem jest to przypadek gdy umowa o pracę jest przedłużana bądź aneksowana o inne warunki niż stanowisko rozumiane jako proces pracy. Czyli jeśli ktoś awansuje z instruktora na starszego instruktora nie jest konieczne przeprowadzanie kolejnego instruktażu ogólnego.

Przykładowo, pracownik ma umowę o pracę na czas określony, która kończy się np. 30 września. 1 października podpisuje kolejną umowę o pracę z tym samym pracodawcą i na tym samym stanowisku. Pomimo zawarcia nowej umowy, nie ma ani jednego dnia przerwy w zatrudnieniu, a zatem nie trzeba powtarzać szkolenia wstępnego.

Jeżeli nastąpi przerwa w zatrudnieniu, nawet krótka, konieczne będzie ponowne przeprowadzenie szkolenia wstępnego.

Przykładowo, pracownikowi skończyła się umowa 30 września, a kolejną podpisał 2 października. To tylko jeden dzień przerwy, ale szkolenie wstępne trzeba przeprowadzić.

Kto może prowadzić instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny, w zależności od sytuacji, może być przeprowadzony przez różne osoby.

Instruktaż ogólny prowadzi:

 • Pracownik służby BHP u pracodawców, którzy utworzyli służbę BHP.
 • Osoba wykonująca u pracodawcy zadania służby BHP, jeżeli pracodawca nie ma obowiązku tworzenia służby BHP i powierza je pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.
 • Pracodawca wykonujący zadania służby BHP, w przypadku, kiedy zatrudnia on do 10 pracowników albo do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 23711 § 1 [5]).
 • Pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp – np. w przypadku braku pracownika służby BHP lub w zastępstwie.
 • Firma zewnętrzna, jeżeli pracodawca zatrudnia poniżej 100 pracowników i nie utworzył służby BHP, tylko korzysta w tym zakresie z usług firmy specjalistycznej.

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu – przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Poniżej przedstawiony został ramowy program takiego szkolenia.
Lp. Temat szkolenia Liczba

godzin

1 Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 0,6
2 Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
3 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
4 Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy 0,5
5 Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze
6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym 0,4
7 Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego 0,5
8 Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
9 Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
10 Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru 1
11 Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
Razem: minimum

3

Bezpieczne szkolenia – za pomocą telekonferencji

Bezpieczne szkolenia – za pomocą telekonferencji

BHP oraz ochrona pracowników przez epidemią koronawirusa – telekonferencja BHP

Szanowni Państwo w związku z sytuacją zagrożenia związaną z pojawieniem się na terenie Polski pandemii  koronawirusa SARS-Cov-2 który wywołuje  chorobę COVID-19 wsłuchując się w zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego a także biorąc pod uwagę nową ustawę która przewiduje szczegółowe procedury w zakresie zasad i trybu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia koronawirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, w tym zasady podejmowania działań przeciwepidemicznych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej; Mając szczególnie na uwadze  art. 3 ustawy, w celu przeciwdziałania rozszerzania się koronawirusa SARS-Cov-2 i choroby COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Powyższe jest zgodne z KP, bowiem to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy (207 § 1 KP), a pracownik w ramach swojego podporządkowana i faktu kierownictwa pracodawcy zakładem pracy, zobowiązany jest do dostosowywania się do wiążących poleceń pracodawcy. Pomimo tego, że praca zdalna czy też telepraca wymaga zgodnego oświadczenia woli stron, pracownika i pracodawcy – na podstawie omawianej ustawy, polecenie takie będzie wiążące. Ustawodawca nie określa jednak przez jaki czas oznaczony może mieć miejsce praca zdalna. Wydaje się, że racjonalnym okresem jest czas wylęgania wirusa, który według GIS może trwać do 14 dni, chociaż najczęściej jest to 5 – 6 dni.Przygotowaliśmy ze względów BHP szczególną formę szkolenia BHP na odległość.

SZKOLENIE BHP ZA POMOCĄ TELEKONFERENCJI

Otwierając się na potrzeby naszych klientów, zdecydowaliśmy się wprowadzić możliwość organizacji oraz przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP za pomocą telekonferencji. Szkolenia te nadal będą prowadzone w formie instruktażu, ale dzięki wykorzystaniu narzędzia telekonferencji obniżymy do niezbędnego minimum ryzyko zarażenia się wirusem wszystkich uczestników szkolenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu,wprowadzona w tak szerokim zakresie możliwość świadczenia pracy z domu, nie będzie zakłócona przez konieczność odbycia szkolenia bhp w miejscu pracy.

Każda osoba zapisana na szkolenie dostanie wiadomość z niezbędnymi dokumentami (karta szkolenia wstępnego, lista obecności, arkusz egzaminacyjny), które należy wydrukować przed szkoleniem. Następnie o umówionej godzinie wszyscy zapisani pracownicy włączą się, aby wysłuchać specjalisty ds. BHP, który w formie instruktażu przeprowadzi szkolenie, a na koniec pomoże wypełnić dokumenty wszystkim uczestnikom szkolenia. Dokumenty te będą musiały zostać przekazane do naszego biura, gdzie zostaną podpisane przez specjalistę ds. BHP przeprowadzającego szkolenie, a następnie odesłane do działu HR/kadr naszych klientów. Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie pomoże jeszcze bardziej podkreślić jak ważne jest dla Państwa bezpieczeństwo wszystkich pracowników.

Szkolenia okresowe BHP mają na celu aktualizację wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. W przypadku pracowników administracyjno-biurowych pracodawca jest obowiązany do przeprowadzenia takiego szkolenia nie rzadziej niż raz na 6 lat. Z rozporządzenia ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wyraźnie wynika, że musi się ono zakończyć egzaminem przeprowadzanym przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

 

Rejestr Instytucji Szkoleniowych Protecta BHP i PPOŻ Grodzisk Mazowiecki

Rejestr Instytucji Szkoleniowych Protecta BHP i PPOŻ Grodzisk Mazowiecki

Rejestr Instytucji Szkoleniowych wpis Protecta BHP i PPOŻ z Grodziska Mazowieckiego

ris-grodzisk-mazowiecki-instytucja-szkoleniowa-bhp-ppoz

ris-grodzisk-mazowiecki-instytucja-szkoleniowa-bhp-ppoz

Jest nam bardzo miło poinformować naszych kontrahentów, iż firma Protecta BHP i PPOŻ uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie już w listopadzie 2019 r., otrzymując kolejny numer 2.14/00407/2019.

Jest to dla nas duże wyróżnienie i potwierdzenie kwalifikacji naszych inspektorów i trenerów. Będąc członkiem wpisanym do Rejestru Instytucji Szkoleniowych rozpoczęliśmy współpracę z instytucjami z sektora administracji publicznej. Dzięki obecności w bazie będziemy prowadzić szkolenia finansowane ze środków publicznych (np. Fundusz Pracy, fundusze pomocowe UE, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Dlaczego Rejestr Instytucji Szkoleniowych jest tak ważny dla Protecta BHP i PPOŻ

Rejestr Instytucji Szkoleniowych jest jawną bazą certyfikowanych jednostek szkoleniowych, jest on powszechnie dostępny wszystkim zainteresowanym na stronach internetowych wojewódzkiego urzędu pracy w formie elektronicznej. Każdy zainteresowany może bez większego problemu znaleźć w bazie informacje dotyczące wybranej instytucji szkoleniowej. RIS pozwala na ustalenie tematyki prowadzonych szkoleń, kadry prowadzącej szkolenia, bazy lokalowej instytucji, jej wyposażenia czy środków dydaktycznych oraz metod oceny jakości prowadzonych szkoleń ( w naszym przypadku szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy przedmedycznej czy zarządzaniem bezpieczeństwem w firmie ).

Sprawdź wpis do Rejestru Firm Szkoleniowych Protecta BHP i PPOŻ w Grodzisku Mazowieckim

Możesz sprawdzić i pobrać poniżej wpis organizatora szkoleń PROTECTA BHP i PPOŻ w Grodzisku Mazowieckim z Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Kliknij > PROTECTA szkolenia BHP i PPOŻ – wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

 

Każda firma oferująca usługi szkolenia BHP PPOŻ czy szkolenia z Pierwszej Pomocy powinna się znajdować w tym rejestrze.

Zasady szkolenia pracodawców i pracowników w zakresie BHP

Zasady szkolenia pracodawców i pracowników w zakresie BHP

W oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860) szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako:

– szkolenie wstępne, obejmujące:

 1. instruktaż ogólny (szkolenie wstępne ogólne) – bliżej na ten temat zobacz w wyjaśnieniu: Jakie warunki muszą być spełnione, aby Państwowa Inspekcja Pracy uznała przeprowadzone szkolenie wstępne w formie instruktażu ogólnego za ważne?,
 2. instruktaż stanowiskowy (szkolenie wstępne na stanowisku pracy) – szerzej w wyjaśnieniu: Jakie warunki muszą być spełnione, aby Państwowa Inspekcja Pracy uznała przeprowadzone szkolenie wstępne w formie instruktażu stanowiskowego za ważne?,
 3. szkolenie podstawowe (szkolenie wstępne podstawowe);

– szkolenie okresowe – zobacz również ywjaśnienie: Jakie warunki muszą być spełnione, aby Państwowa Inspekcja Pracy uznała przeprowadzone szkolenie okresowe za ważne?

Szkolenia BHP mogą być prowadzone w formie:

– instruktażu – rozumianego jako szkolenie lub doskonalenie, w trakcie którego odbywa się teoretyczne i praktyczne przekazywanie wiadomości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w wymiarze nie przekraczającym 30 godzin,

– seminarium – rozumianego jako szkolenie lub doskonalenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące od 10 do 60 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych,

– kursu – rozumianego jako szkolenie lub doskonalenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne, w wymiarze od 30 do 200 godzin,

– samokształcenia kierowanego – rozumianego jako szkolenie lub doskonalenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz naukę własną pracowników.

Programy poszczególnych rodzajów szkolenia, określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia opracowują dla poszczególnych grup stanowisk lub zawodów pracodawcy lub w porozumieniu z pracodawcami jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w oparciu o ramowe programy szkolenia stanowiące załącznik do omawianego rozporządzenia. Pracodawcy, mając na uwadze programy szkoleń, winni opracować je w taki sposób, aby jak najbardziej zindywidualizować szkolenia w stosunku do stanowisk pracy jaki istnieją u danego pracodawcy. Celem, który ma osiągnąć pracodawca w wyniku przeprowadzonego szkolenia jest:

– zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz Dlatego odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi,

– poznanie przepisów oraz zasad bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w danym zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp,

– nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie, która ulegał wypadkowi.

Dlatego też w ramach takiego szkolenie (zarówno wstępnego jak i okresowego) należy zapoznać pracownika nie tylko z ogólnymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także wskazać na konkretne zagrożenia występujące na stanowisku pracy, na którym pracownik będzie wykonywał pracę. Dokładne poinstruowanie pracownika o sposobach używania sprzętu ochronnego i przygotowanie go do obsługi maszyn i urządzeń technicznych jest zadaniem ważnym nie tylko ze względu na zabezpieczenie pracownika przed zagrożeniem związanym z wykonywaną pracą, ale także z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa współpracownikom i zapewnienia harmonijnego przebiegu pracy. Szkolenie zmierzać ma do wyjaśnienia źródeł i charakteru zagrożeń zawodowych oraz nauczenia metod pracy gwarantujących bezpieczeństwo. Ponadto pracodawca powinien wybrać taką metodę szkolenia oraz tak dobrać zakres materiału, aby po zakończeniu szkolenia mieć możliwość sprawdzenia czy przeszkolenie dało oczekiwane rezultaty. Jeżeli wynik szkolenie był niezadowalający, pracodawca ma obowiązek przeszkolić pracownika dodatkowo. Gdyby mimo dalszego szkolenia pracownik wykazywał nadal niedostateczną znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca powinien odsunąć pracownika od wykonywanej dotąd przez niego pracy albo nie dopuścić go do pracy, do której wykonywania nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub umiejętności. Na takim stanowisku stanął też Sąd Najwyższy, czemu dał wyraz w orzeczeniu z 18 stycznia 1965 r., II PR 685/64, OSN 1965/7-8 poz. 136.

Poza stanowiskami ściśle wykonawczymi pracodawca winien również pamiętać i zwracać uwagę na konieczność szkolenia, doskonalenia i egzaminowania kadry kierowniczej oraz służb bezpieczeństwa i higieny pracy. Także w stosunku do tej grupy zatrudnionych podkreśla się potrzebę nie tylko kształcenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ale nadto sprawdzania znajomości przepisów i zasad bhp oraz organizowania pracy bezpiecznej przez osoby przewidziane do pełnienia funkcji kierowniczych.

Autor: Magdalena Ból

Kara za lekceważenie szkolenia okresowego bhp

Kiedy specjalista ds. BHP prowadzi szkolenie okresowe bhp dla pracowników a któryś z uczestników wyraźnie nie chcę brać w nim udziału – jest obecny, jednak np. złośliwie przeszkadza, bądź nie uczestniczy w zajęciach czy ćwiczeniach – pojawia się problem możliwości zastosowania sankcji. Powstaje również pytanie jakie kary można zastosować za lekceważenie szkolenia okresowego bhp.  Jeżeli na koniec pracownik taki nie wypełni testu, co powoduje że szkolenie bhp nie zostaje zaliczone można zastosować określone prawem pracy sankcję.

Szkolenie okresowe bhp kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia:

 • wiedzy objętej programem szkolenia oraz
 • umiejętności wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

Egzamin prowadzony jest przed komisją egzaminacyjną. Jeżeli egzamin miał formę pisemną (testu) i uczestnik go nie zaliczył (wynik testu negatywny), to organizator szkolenia bhp nie może mu wydać zaświadczenia, które jest dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia bhp  z wynikiem pozytywnym (potwierdzeniem posiadania umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny i dostatecznej znajomości przepisów i zasad bhp). W konsekwencji pracodawca nie może dopuścić takiego pracownika do pracy.

Sankcje za lekceważenie szkolenia okresowego bhp

Ponieważ pracodawca zapewnił pracownikowi odbycie szkolenia okresowego bhp, a ten, pomimo obowiązku wynikającego z art. 211 pkt 1 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.), nie brał w nim udziału i nie poddał się egzaminowi sprawdzającemu, więc istnieje podstawa do:

 • nałożenia przez pracodawcę na pracownika kary porządkowej, a nawet
 • rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia (na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kp).

 

Przypominamy, że karą porządkową za lekceważenie szkolenia okresowego bhp może być:

 • upomnienie,
 • nagana lub
 • kara pieniężna.

Jeżeli chcesz skorzystać z ciekawych i efektywnych szkoleń bhp skontaktuj się z nami. Szkolenia prowadzimy dla miejscowości:
szkolenie bhp