Zaznacz stronę
Szkolenia BHP w czasie pandemii

Szkolenia BHP w czasie pandemii

W czasie okresu ogłoszonego stanu pandemii spowodowanej wirusem SARS-Cov-2 nasuwają się pewne wątpliwości dotyczące prowadzenia szkoleń w zakresie BHP. Przeprowadzanie instruktaży i szkoleń w tym czasie wiąże się bezpośrednio z ryzykiem ewentualnego zakażania wirusem i zachorowania na Covid-19. W związku z zaistniałą sytuacją ustawodawca wprowadził bezpośrednio zmiany w przepisach prawa pracy, tak aby z jednej strony chronić życie i zdrowie pracowników, a równolegle zadbać aby każdy z nich zapoznał się z przepisami i zasadami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W czasie trwania stanu pandemii, w zakresie szkoleń w dziedzinie bhp, obowiązują pracodawców i pracowników przepisy określone w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W sytuacji zagrożenia epidemicznego czy też w stanie pandemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez środki komunikacji elektronicznej. Nowe przepisy przedłużają również ważność szkoleń okresowych, których termin przeprowadzenia przypada na czas trwania stanu epidemii, i zorganizowania ich w terminie późniejszym. Z wspomnianej powyżej ustawy wynika, iż od dnia 18 kwietnia 2020 r.,również w kwestii szkoleń wstępnych istnieje możliwość przeprowadzenia dużej części z nich za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Dopuszcza się w okresie trwania zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, za pewnymi wyjątkami.

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy możemy zacytować Państwu fragment komentarza ze strony internetowej Państwowej Inspekcji Pracy: “Ustawa dopuszcza przeprowadzanie szkoleń wstępnych (instruktażu ogólnego) w dziedzinie bhp za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, co nie wyklucza możliwości przeprowadzania ich w dotychczasowej formie, zgodnej z dyspozycją rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy jednak pamiętać, aby szkolenie prowadzone w dotychczasowej formie (np. na sali wykładowej) zorganizowane było z zachowaniem reżimu sanitarnego (dystansu, dezynfekcji, zastosowania środków ochrony osobistej lub innych rozwiązań, jak np. użycie w pomieszczeniu zabudowanych lamp UV z wymuszonym obiegiem powietrza).

Natomiast przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego dla pracowników wymienionych w przepisie możliwe jest jedynie w niezmienionej, stosowanej dotychczas formie czyli na stanowisku pracy, na którym pracownik jest zatrudniony.”

Bezpieczne szkolenia – za pomocą telekonferencji

Bezpieczne szkolenia – za pomocą telekonferencji

BHP oraz ochrona pracowników przez epidemią koronawirusa – telekonferencja BHP

Szanowni Państwo w związku z sytuacją zagrożenia związaną z pojawieniem się na terenie Polski pandemii  koronawirusa SARS-Cov-2 który wywołuje  chorobę COVID-19 wsłuchując się w zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego a także biorąc pod uwagę nową ustawę która przewiduje szczegółowe procedury w zakresie zasad i trybu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia koronawirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, w tym zasady podejmowania działań przeciwepidemicznych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej; Mając szczególnie na uwadze  art. 3 ustawy, w celu przeciwdziałania rozszerzania się koronawirusa SARS-Cov-2 i choroby COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Powyższe jest zgodne z KP, bowiem to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy (207 § 1 KP), a pracownik w ramach swojego podporządkowana i faktu kierownictwa pracodawcy zakładem pracy, zobowiązany jest do dostosowywania się do wiążących poleceń pracodawcy. Pomimo tego, że praca zdalna czy też telepraca wymaga zgodnego oświadczenia woli stron, pracownika i pracodawcy – na podstawie omawianej ustawy, polecenie takie będzie wiążące. Ustawodawca nie określa jednak przez jaki czas oznaczony może mieć miejsce praca zdalna. Wydaje się, że racjonalnym okresem jest czas wylęgania wirusa, który według GIS może trwać do 14 dni, chociaż najczęściej jest to 5 – 6 dni.Przygotowaliśmy ze względów BHP szczególną formę szkolenia BHP na odległość.

SZKOLENIE BHP ZA POMOCĄ TELEKONFERENCJI

Otwierając się na potrzeby naszych klientów, zdecydowaliśmy się wprowadzić możliwość organizacji oraz przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP za pomocą telekonferencji. Szkolenia te nadal będą prowadzone w formie instruktażu, ale dzięki wykorzystaniu narzędzia telekonferencji obniżymy do niezbędnego minimum ryzyko zarażenia się wirusem wszystkich uczestników szkolenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu,wprowadzona w tak szerokim zakresie możliwość świadczenia pracy z domu, nie będzie zakłócona przez konieczność odbycia szkolenia bhp w miejscu pracy.

Każda osoba zapisana na szkolenie dostanie wiadomość z niezbędnymi dokumentami (karta szkolenia wstępnego, lista obecności, arkusz egzaminacyjny), które należy wydrukować przed szkoleniem. Następnie o umówionej godzinie wszyscy zapisani pracownicy włączą się, aby wysłuchać specjalisty ds. BHP, który w formie instruktażu przeprowadzi szkolenie, a na koniec pomoże wypełnić dokumenty wszystkim uczestnikom szkolenia. Dokumenty te będą musiały zostać przekazane do naszego biura, gdzie zostaną podpisane przez specjalistę ds. BHP przeprowadzającego szkolenie, a następnie odesłane do działu HR/kadr naszych klientów. Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie pomoże jeszcze bardziej podkreślić jak ważne jest dla Państwa bezpieczeństwo wszystkich pracowników.

Szkolenia okresowe BHP mają na celu aktualizację wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. W przypadku pracowników administracyjno-biurowych pracodawca jest obowiązany do przeprowadzenia takiego szkolenia nie rzadziej niż raz na 6 lat. Z rozporządzenia ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wyraźnie wynika, że musi się ono zakończyć egzaminem przeprowadzanym przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

 

Polska Firma Rodzinna z Grodziska Mazowieckiego

Polska Firma Rodzinna z Grodziska Mazowieckiego

polska-firma-rodzinna-grodzisk-mazowiecki

polska-firma-rodzinna-grodzisk-mazowiecki

Polskie firmy rodzinne w naszym kraju stanowią  spory odsetek wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw. Na świecie ten odsetek jest jeszcze wyższy gdyż ponad połowa tworzonych miejsc pracy przypada właśnie na przedsiębiorstwa rodzinne. Można by się długo zastanawiać nad tym co decyduje o sukcesie firm familijnych, jednak pewnym jest, że są to kontrahenci godni polecenia. Można powiedzieć rodzinna firma to solidna marka, gdyż w działalności biznesowej kieruje się zupełnie innymi wartościami niż duże korporacje. W przypadku firm rodzinnych dużą rolę odgrywają emocje. Protecta BHP i PPOŻ z Grodziska Mazowieckiego należy do tego elitarnego grona które aktywnie uczestniczy w tworzeniu sprzyjających warunków dla prowadzenia działalności przez firmy rodzinne. Przewagą naszej firmy rodzinnnej nad koncernami jest szybkość działania, możliwość szybkiego podejmowania decyzji i elastyczność. Protecta BHP i PPOŻ dbając o kontrahentów dba o nieposzlakowaną opinię o własnej firmie i rodzinie. Dlatego jeśli poszukujecie Państwo solidnego przedsiębiorstwa oferującego usługi BHP i PPOŻ w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, Błoniu, Ożarowie Mazowieckim, Brwinowie, Raszynie, polecamy naszą rodzinną firmę PROTECTA BHP i PPOŻ Grodzisk Mazowiecki.

Zasady szkolenia pracodawców i pracowników w zakresie BHP

Zasady szkolenia pracodawców i pracowników w zakresie BHP

W oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860) szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako:

– szkolenie wstępne, obejmujące:

 1. instruktaż ogólny (szkolenie wstępne ogólne) – bliżej na ten temat zobacz w wyjaśnieniu: Jakie warunki muszą być spełnione, aby Państwowa Inspekcja Pracy uznała przeprowadzone szkolenie wstępne w formie instruktażu ogólnego za ważne?,
 2. instruktaż stanowiskowy (szkolenie wstępne na stanowisku pracy) – szerzej w wyjaśnieniu: Jakie warunki muszą być spełnione, aby Państwowa Inspekcja Pracy uznała przeprowadzone szkolenie wstępne w formie instruktażu stanowiskowego za ważne?,
 3. szkolenie podstawowe (szkolenie wstępne podstawowe);

– szkolenie okresowe – zobacz również ywjaśnienie: Jakie warunki muszą być spełnione, aby Państwowa Inspekcja Pracy uznała przeprowadzone szkolenie okresowe za ważne?

Szkolenia BHP mogą być prowadzone w formie:

– instruktażu – rozumianego jako szkolenie lub doskonalenie, w trakcie którego odbywa się teoretyczne i praktyczne przekazywanie wiadomości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w wymiarze nie przekraczającym 30 godzin,

– seminarium – rozumianego jako szkolenie lub doskonalenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące od 10 do 60 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych,

– kursu – rozumianego jako szkolenie lub doskonalenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne, w wymiarze od 30 do 200 godzin,

– samokształcenia kierowanego – rozumianego jako szkolenie lub doskonalenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz naukę własną pracowników.

Programy poszczególnych rodzajów szkolenia, określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia opracowują dla poszczególnych grup stanowisk lub zawodów pracodawcy lub w porozumieniu z pracodawcami jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w oparciu o ramowe programy szkolenia stanowiące załącznik do omawianego rozporządzenia. Pracodawcy, mając na uwadze programy szkoleń, winni opracować je w taki sposób, aby jak najbardziej zindywidualizować szkolenia w stosunku do stanowisk pracy jaki istnieją u danego pracodawcy. Celem, który ma osiągnąć pracodawca w wyniku przeprowadzonego szkolenia jest:

– zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz Dlatego odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi,

– poznanie przepisów oraz zasad bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w danym zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp,

– nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie, która ulegał wypadkowi.

Dlatego też w ramach takiego szkolenie (zarówno wstępnego jak i okresowego) należy zapoznać pracownika nie tylko z ogólnymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także wskazać na konkretne zagrożenia występujące na stanowisku pracy, na którym pracownik będzie wykonywał pracę. Dokładne poinstruowanie pracownika o sposobach używania sprzętu ochronnego i przygotowanie go do obsługi maszyn i urządzeń technicznych jest zadaniem ważnym nie tylko ze względu na zabezpieczenie pracownika przed zagrożeniem związanym z wykonywaną pracą, ale także z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa współpracownikom i zapewnienia harmonijnego przebiegu pracy. Szkolenie zmierzać ma do wyjaśnienia źródeł i charakteru zagrożeń zawodowych oraz nauczenia metod pracy gwarantujących bezpieczeństwo. Ponadto pracodawca powinien wybrać taką metodę szkolenia oraz tak dobrać zakres materiału, aby po zakończeniu szkolenia mieć możliwość sprawdzenia czy przeszkolenie dało oczekiwane rezultaty. Jeżeli wynik szkolenie był niezadowalający, pracodawca ma obowiązek przeszkolić pracownika dodatkowo. Gdyby mimo dalszego szkolenia pracownik wykazywał nadal niedostateczną znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca powinien odsunąć pracownika od wykonywanej dotąd przez niego pracy albo nie dopuścić go do pracy, do której wykonywania nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub umiejętności. Na takim stanowisku stanął też Sąd Najwyższy, czemu dał wyraz w orzeczeniu z 18 stycznia 1965 r., II PR 685/64, OSN 1965/7-8 poz. 136.

Poza stanowiskami ściśle wykonawczymi pracodawca winien również pamiętać i zwracać uwagę na konieczność szkolenia, doskonalenia i egzaminowania kadry kierowniczej oraz służb bezpieczeństwa i higieny pracy. Także w stosunku do tej grupy zatrudnionych podkreśla się potrzebę nie tylko kształcenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ale nadto sprawdzania znajomości przepisów i zasad bhp oraz organizowania pracy bezpiecznej przez osoby przewidziane do pełnienia funkcji kierowniczych.

Autor: Magdalena Ból

Działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej Służb BHP

Działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej Służb BHP

Zasady etyki zawodowej służby bhp

Ponieważ należymy do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP szczególną uwagę przykładamy do jakości i profesjonalizmu wykonywanych przez nas usług. W związku z tym wszyscy nasi Klienci korzystający z naszych usług bhp mogą być pewni najwyższego poziomu wykonywanych usług jak i w pełni etycznych działań zgodnych z zasadami etyki zawodowej pracowników służb bhp.

Misją służby bezpieczeństwa i higieny pracy jest dążenie do zapewnienia
wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących. Podstawą
działań w tym zakresie jest wspólny cel pracujących, pracodawców i służby
bhp. Zasady etyki zawodowej wynikają z ogólnych wartości i norm moralnych
uwzględniających specyfikę wykonywania zadań służby bhp.

 1.  Służba bhp powinna wykonywać swoje zadania według najlepszej woli
  i wiedzy, uczciwie, rzetelnie, wykazując się odpowiedzialnością, wiedzą
  i kompetencjami.
 2.  Służba bhp ma obowiązek poszanowania godności ludzkiej oraz dbałości
  o ochronę zdrowia i życia pracujących m.in. poprzez inicjowanie działań
  zmierzających do poprawy warunków pracy i kształtowanie kultury
  bezpieczeństwa.
 3.  Służba bhp powinna:
  a. podnosić kompetencje zawodowe stale doskonaląc swoją wiedzę
  i umiejętności,
  b. podejmować każdy problem ważny dla stanu warunków pracy, choćby
  wiązało się to z negatywnymi dla niej skutkami ze strony pracodawcy,
  pracujących lub innych podmiotów,
  c. informować rzetelnie pracodawcę o stanie warunków pracy,
  zagrożeniach w procesie pracy i ich ewentualnych skutkach,
  d. nie przekraczać kompetencji zawodowych, uprawnień przewidzianych
  w przepisach,
  e. rzetelnie i bezstronnie doradzać pracodawcom i pracującym, ponieważ
  wspólny wysiłek najlepiej służy osiąganiu celu,
  f. w trakcie wykonywania czynności służbowych wynikających z zakresu
  zadań służby bhp zachować obiektywizm, staranność, działając
  w przekonaniu, że ochrona życia i zdrowia jest wspólnym dobrem
  pracodawców i pracujących,
  g. w przypadku formułowania ofert dotyczących realizacji usług w zakresie
  bhp i szkoleń bhp zachować reguły uczciwej konkurencji,
  h. reagować na zagrożenia życia i zdrowia ludzi, także poza obszarem swojej
  aktywności zawodowej,
  i. działać w przekonaniu, że w ochronie życia i zdrowia profilaktyka
  i prewencja jest priorytetem,
  j. promować wysokie standardy zatrudnienia i kształtowania relacji
  międzyludzkich.
 4.  Postępowanie służby bhp w kontaktach międzyludzkich powinno cechować
  poszanowanie godności, bezstronność oraz kultura osobista, wykluczająca
  uprzedzenia rasowe, narodowościowe, wyznaniowe, polityczne,
  światopoglądowe lub wynikające z innych przyczyn.
 5.  Wzajemne relacje w grupie zawodowej powinny cechować życzliwość,
  koleżeńskość, dzielenie się wiedzą z poszanowaniem praw autorskich,
  podnoszenie prestiżu i kształtowanie etosu służby bhp, podejmowanie
  działań na rzecz środowiska zawodowego.
 6.  Służba bhp powinna reagować na naruszenia zasad etyki zawodowej.
  W sytuacjach nieuregulowanych przepisami prawa lub nieujętych w niniejszych
  zasadach etyki zawodowej należy kierować się zasadami współżycia
  społecznego i postępować tak, aby podejmowane działania były etyczne,
  praworządne i prowadziły do pogłębiania społecznego zaufania do służby bhp
Znamy plan działań PIP – Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2017

Znamy plan działań PIP – Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2017

Poznaliśmy plan działań PIP na 2017 r.

Poznaliśmy plan działań PIP na 2017 r.

Około 79 tys. kontroli planuje przeprowadzić w 2017 roku Państwa Inspekcja Pracy. Wśród nich odbędzie się 3 tys. tzw. pierwszych kontroli ale także kontroli sprawdzających. Dotyczy to gównie mikro i małych – przedsiębiorstw. Ponadto PIP skontroluje zakłady o największym ryzyku utraty zdrowia lub życia. Kontrolowane będą branże budowlana, transportowa, magazynowa, handlowa oraz gastronomiczna.

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Zbigniew Ryfka, na grudniowym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, przedstawił plan działań PIP na rok 2017. Już na wstępie wspomniał o dodatkowych zadaniach kontrolnych jakie czekają w przyszłym roku inspektorów pracy.

Przed inspektorami PIP nowe zadania w związku z nowymi regulacjami prawnymi

Przykładem mogą być obowiązki wynikające z zaczynającej obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. nowej regulacji prawnej ustanawiającej nową minimalną stawkę godzinową dla umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Nowe przepisy mają zapewnić osobom świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych wynagrodzenie za pracę nie niższe niż wynagrodzenie minimalne. W 2017 r. Inspekcja będzie kontrolować realizację obowiązku zapewnienia tej minimalnej stawki godzinowej.

Ponadto Zastępca GIP zwrócił również uwagę na dodatkowe zadania inspektorów wynikające z obowiązującej od czerwca tego roku ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Inspekcja ma obowiązek powiadamiać przedsiębiorców delegujących pracowników do innych państw o decyzji w sprawie nałożonej kary finansowej lub grzywny administracyjnej przez zagraniczne organy kontroli, a także wszczynania postepowania egzekucyjnego w tych sprawach. Przyjmowanie oświadczeń o delegowaniu pracowników do czasowego wykonywania pracy w Polsce i prowadzenie strony internetowej z informacjami o zasadach i warunkach delegowania to kolejny nowy obowiązek, który będzie realizowany przez PIP z 2017r.

Jak podkreślił Zbigniew Ryfka plan działań kontrolnych PIP na 2017 rok uwzględnia przedsiębiorców zagranicznych delegujących pracowników do pracy na terytorium Polski. Są oni prawnie zobowiązani do zapewnienia takich warunków zatrudnienia, które nie będą mniej korzystne niż gwarancje Polskiego prawa pracy oraz do przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników. Zadaniem PIP będzie ściganie wykroczeń polegających na niewywiązywaniu się przez usługodawców delegujących pracowników na terytorium RP z tych obowiązków.

PIP będzie prowadzić kontrole i stały nadzór nad firmami z branż o wysoki ryzyku utraty zdrowia lub życia

PIP przewiduje przeprowadzenie w 2017 roku około 79 tys. kontroli. Program zakłada stały nadzór inspekcji nad sekcjami branżami oraz zakładami o największym ryzyku utraty zdrowia lub życia. Plan kontroli priorytetowo traktuje problematykę:

 • zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę,
 • czasu pracy i
 • wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Inspektorzy będą nie tylko egzekwować przestrzeganie przepisów prawa, ale także upowszechniać dobre praktyk i standardy pracy.

W mały i mikro – przedsiębiorstwach dalszy ciąg tzw. pierwszych kontroli i ponownych kontroli sprawdzających

W małych przedsiębiorstwach (szczególnie w mikroprzedsiębiorstwach) od marca 2016 r. PIP realizuje strategię zwaną roboczo „pierwszą kontrolą”. Jest to kontrola w formie audytu, podczas której inspektor pracy daje czas na wyeliminowanie uchybień, a także gwarancje okresowego niestosowania sankcji. Poza wyjątkami rżącego naruszenia prawa pracy w tym przepisów bhp, a także nielegalnego zatrudnianie. Inspektor wskazuje nieprawidłowości, udziela instruktażu, doradza, stosuje także środki prawne w postaci decyzji i wystąpień.

PIP zakłada, że ta strategia to szansa dla wszystkich pracodawców, którzy chcą prowadzić przedsiębiorstwa w zgodzie z obowiązującym prawem, ale czasami nie mają odpowiedniej wiedzy i wymagają wsparcia.

2017 r. PIP planuje 3 tys. takich kontroli ale także kontroli sprawdzających.

Wśród zadań długofalowych znalazły się kontrole legalności zatrudniania m.in. w budownictwie, gastronomi i hotelarstwie

Zadania długofalowe PIP na lata 2017-2018 zostały zmodyfikowane z uwagi na analizę wyników dotychczasowych kontroli o raz skargi składane do PIP.

Inspektorzy pracy przyjrzą się problemowi zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach typowych dla stosunku pracy. Prowadzone będą w związku z tym dalsze kontrole umów cywilnoprawnych w budownictwie. PIP skontroluje pod kontem tej kwestii także zakłady branży gastronomicznej i hotelarskiej. Odbędą się też kontrole tego zagadnienia także w agencje ochrony osób i mienia, pierwotnie zaplanowane na 2018 r. Zostały one przyśpieszone z uwagi na liczne skargi pracowników tej branży w związku z nadużywaniem umów cywilnoprawnych.

Kontrole PIP pod kontem bhp skupią się m.in. na zakładach produkcyjnych, branży transportowej oraz gospodarce magazynowej.

W wybranych zakładach o wysokiej skali zagrożeń w tym o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej inspektorzy pracy zwrócą uwagę na jakość organizacji pracy i nadzoru, a także na poziom zaangażowania pracodawców w tworzenie dobrych standardów pracy.

W ramach ograniczania zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna nadal będą prowadzone programy prewencyjne.

Ponadto w 2017 r. PIP planuje kontrole u pracodawców którzy zakończyli dostosowanie firma do wymagań regulacji prawa oraz tych którzy nie przystąpili do programu lub odstąpili od niego.

Kontrole w 2017 r. w zakresie bhp skupią się na:

 • zakładach produkcyjnych i będą dotyczyć bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń technicznych
 • transporcie i gospodarce magazynowej, gdzie inspektorzy skupią uwagę na bezpieczeństwie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego oraz dźwiganiu ciężarów.
 • leśnictwie gdzie będą sprawdzać eliminowanie zagrożeń chorobowych i wypadkowych przy pozyskiwaniu drewna.

PIP postuluje o obowiązek zgłaszania wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych dotyczących pracowników na umowach cywilnoprawnych

Wśród zadań stałych PIP oczywiście koncentrował będzie się na badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w szczególności tych ze skutkiem ciężkim i śmiertelnym. W związku z tym zadaniem PIP postuluje o zgłaszanie do Państwowej Inspekcji Pracy wszystkich śmiertelnych ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy niezależnie od podstawy jej świadczenia. Chodzi więc o zgłaszanie wypadków przy pracy również osób zatrudnionych na podstawie mów cywilnoprawnych.

Pod kątem bezpośrednich zagrożeń życia i zdrowia pracowników, a także osób postronnych inspektorzy będą kontrolować

 • place budów
 • maszyny,
 • urządzenia,
 • środki ochrony indywidualnej oraz
 • wyroby pirotechniczne

– w zakresie ich zgodności z wymaganiami zasadniczymi.

WażneInspektorzy będą także sprawdzać, stosowanie unijnych rozporządzeń dotyczące chemikaliów.

W przedsiębiorstwach transportowych inspektorzy, w ramach krajowej strategii kontroli przepisów w dotyczących czasu jazdy i postoju, obowiązujących przerw i czasów odpoczynków kierowców, kontynuować będą kontrole w zakresie przestrzegania tych regulacji.

Legalność zatrudnienia obywateli polskich sprawdzana będzie przede wszystkim w

 • przetwórstwie przemysłowym,
 • transporcie i
 • gospodarce magazynowej,
 • budownictwie oraz
 • handlu,

czyli w branżach, gdzie występuje najwięcej nieprawidłowości. Dotyczyć to będzie także podmiotów prowadzących działalność agencji pracy tymczasowej oraz działalność usługową.

OIP będą bardziej angażować się w realizację planu PIP na 2017 r. i będą kontrować ZOZ-y; placówki handlowe oraz edukacyjne

Okręgowe Inspektoraty Pracy w większym zakresie włączą się w realizację zadań przewidzianych w planie pracy PIP na 2017 rok. Zadania wspólne okręgów będą skoncentrowane na ważnych obszarach ochrony pracy. Są to:

 • Górnictwo
 • Opieka zdrowotna
 • Handel
 • Edukacja

W przypadku górnictwa inspektorzy skupią się głównie na problematyce bezpieczeństwa pracy, czasu pracy i warunkach narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia, skuteczności podejmowanych środków prewencyjnych podejmowanych po wypadkach przy pracy.

W 2017 r. PIP przygotuje i wdroży programy i kampanie promocyjno-prewencyjne kierowane m.in. do:

 • małych i mikro przedsiębiorstw – program „Prewencja wypadkowa”  i „Zdobądź dylom Państwowej Inspekcji Pracy”.
 • średnich i dużych zakładów – program popularyzujący systemowe zarządzanie bezpieczeństwem pracy oraz inwestowanie w kulturę bezpieczeństwa pracy.
 • zakładów tartacznych – program i kampania „Ograniczenie zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna”, drugi etap tej kampanii przypada na rok 2017.
 • osób zatrudniających oraz osób zatrudnionych – kampania „Pracuję legalnie”;
 • szkół ponadgimnazjalnych i wyższych – program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” i „Poznaj swoje prawa w pracy”;
 • uczniów szkół zawodowych – konkurs „Bezpieczni od startu.”

Program działania PIP na 2017 r. został dobrze przyjęty przez członków ROP. Jednak ostateczne i oficjalne stanowisko Rady Ochrony Pracy na ten temat poznamy dopiero na następnym jej posiedzeniu.