Zaznacz stronę

Często pracodawcy zastanawiają się czy pracownicy mający badania wysokościowe i wykonujący od czasu do czasu pracę na wysokości muszą być szkoleni co roku?  Przepisy stanowią, iż pracownik wykonujący prace na wysokości powinien być poddawany szkoleniu okresowemu z zakresu bhp nie rzadziej niż raz w roku.

Z zapisu § 15 ust. 1 rozporządzenia MGiP z 27.7.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, ze zm.) wynika, że szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.

Ponadto zgodnie z § 80 ust. 1 i 2 rozdziału 6 Prace szczególnie niebezpieczne do rozporządzenia MPiPS z 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.) przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się:

  • prace, o których mowa w powołanym powyżej rozdziale oraz
  • prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bhp lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także
  • inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

Do prac szczególnie niebezpiecznych, o których mowa w rozporządzeniu, w sprawie ogólnych przepisów bhp zalicza się:

  • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
  • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
  • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
  • prace na wysokości.

 

Źródło: legalis.pl

 

Ważne

Uwaga! Przypominamy, że pracodawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.

Tak więc należy stwierdzić, że pracownik wykonujący prace na wysokości powinien być poddawany szkoleniu okresowemu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie rzadziej niż raz w roku zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.