Zaznacz stronę

Instruktaż stanowiskowy BHP – ważna część szkolenia wstępnego BHP

instruktaz-stanowiskowy-ogolny-bhp

Kiedy przeprowadzany jest instruktaż stanowiskowy?

Zgodnie z przepisami instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Najczęściej dotyczy on pracowników zatrudnianych na stanowiskach robotniczych, przenoszonych na takie stanowiska, w tym na stanowiska związane z narażeniem na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych. Jednakowoż instruktaż stanowiskowy muszą również przejść uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu oraz studenci w ramach praktyk studenckich.

Jednym z dwóch rodzajów szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp jest instruktaż stanowiskowy. Polega on na przekazaniu i zaznajomieniu pracownika ze specyfiką wykonywanej przez niego pracy przy zachowaniu zasad bhp.

W trakcie instruktażu stanowiskowego bhp pracownik powinien być zapoznany z prawdopodobnymi zagrożeniami które mogą wystąpić w powiązaniu z:

 • maszynami,
 • innymi urządzeniami technicznymi,
 • innymi środkami pracy, przede wszystkim narzędzi,
 • czynnikami energetycznymi,
 • substancjami chemicznymi i ich mieszaninami,
 • innymi materiałami.

Kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy?

Bezwględnie instruktaż stanowiskowy bhp zapoznaje pracowników  z bezpiecznymi sposobami obsługi stosowanych narzędzi z których będą korzystać w praktyce. Należy również zaznaczyć, iż pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć szkolenie stanowiskowe bhp na każdym z tych stanowisk.

W związku z powyższymi wymaganiami przeprowadzać instruktaż może tylko specjalnie przygotowana do tego osoba. Szkolenie wstępne stanowiskowe bhp może przeprowadzić osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę lub sam pracodawca, o ile mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także są przeszkoleni w zakresie metod prowadzenia takiego instruktażu.

Jak przeprowadzić instruktaż stanowiskowy.

Szkolenie stanowiskowe bhp bezsprzecznie powinien składać się z dwóch podstawowych bloków:

 • części teoretycznej, która dotyczy środków produkcji i warunków bezpieczeństwa,
 • części praktycznej, która dotyczy bezpieczny sposobu wykonywania pracy, w tym pracy samodzielnej.

Instruktaż  powinien zakończyć się sprawdzeniem nabytych umiejętności pracownika a także zdobytej wiedzy dotyczącej bezpiecznego wykonywania prac na jego stanowisku pracy.

Zgodnie z zasadami dydaktycznymi, właściwie przeprowadzone szkolenie stanowiskowe bhp składa się z następujących części:

 • rozmowa wstępna instruktora z instruowanym pracownikiem,
 • pokaz i objaśnienie procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika,
 • próbne wykonywanie pracy przez pracownika przy korygowaniu czynności przez instruktora (obsługa środków pracy itp.),
 • samodzielna praca instruowanego pod nadzorem szkolącego,
 • sprawdzenie i ocena przez instruktora umiejętności oraz wiedzy pracownika dotyczącej bezpiecznego wykonywania pracy.

Minimalny czas określony przez rozporządzenie przebiegu instruktazu stanowiskowego bhp to 8 godz. lekcyjnych (liczonych w godzinach lekcyjnych po 45 min). Odstępstwem, które jest dopuszczone w porównaniu do innych grup zawodowych są pracownicy administracyjno-biurowi. Jednak tylko Ci pracownicy którzy nie są narażeni na działanie czynników uciążliwych. Dla tej grupy zawodowej dopuszczalne jest zmniejszenie wymiaru czasu szkolenia do 2 godz. lekcyjnych.

Szkoląc, należy opierać się na ramowym programie instruktażu stanowiskowego bhp, który zawiera rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Jednak zawsze trzeba go dostosować do konkretnych warunków i wymagań, jakie panują w danej firmie oraz na danym stanowisku pracy.

Instruktaż stanowiskowego bhp odpowiednio potwierdza się w karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (jej wzór zawiera również wspomniane rozporządzenie).

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem bhp wstępnym, instruktażem ogólnym i stanowiskowym zachęcamy do kontaktu telefonicznego (+48 690 66 88 16) bądź e-mailowego (biuro@bhp-szkolenia.info).

Reasumując, w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w żadnym razie instruktaż ogólny nie daje podstaw do rozpoczęcia umówionej pracy. Jest to podyktowane zagrożeniami zawodowymi związanymi z wykonywaniem poszczególnych zawodów o podwyższonym ryzyku. Gdyby taki pracownik uległ wypadkowi przy pracy, fakt niezapewnienia mu szkolenia bhp w pełnym przewidzianym przepisami zakresie byłby istotną okolicznością obciążającą pracodawcę.