Zaznacz stronę

Kara za lekceważenie szkolenia okresowego bhp

Kiedy specjalista ds. BHP prowadzi szkolenie okresowe bhp dla pracowników a któryś z uczestników wyraźnie nie chcę brać w nim udziału – jest obecny, jednak np. złośliwie przeszkadza, bądź nie uczestniczy w zajęciach czy ćwiczeniach – pojawia się problem możliwości zastosowania sankcji. Powstaje również pytanie jakie kary można zastosować za lekceważenie szkolenia okresowego bhp.  Jeżeli na koniec pracownik taki nie wypełni testu, co powoduje że szkolenie bhp nie zostaje zaliczone można zastosować określone prawem pracy sankcję.

Szkolenie okresowe bhp kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia:

  • wiedzy objętej programem szkolenia oraz
  • umiejętności wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

Egzamin prowadzony jest przed komisją egzaminacyjną. Jeżeli egzamin miał formę pisemną (testu) i uczestnik go nie zaliczył (wynik testu negatywny), to organizator szkolenia bhp nie może mu wydać zaświadczenia, które jest dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia bhp  z wynikiem pozytywnym (potwierdzeniem posiadania umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny i dostatecznej znajomości przepisów i zasad bhp). W konsekwencji pracodawca nie może dopuścić takiego pracownika do pracy.

Sankcje za lekceważenie szkolenia okresowego bhp

Ponieważ pracodawca zapewnił pracownikowi odbycie szkolenia okresowego bhp, a ten, pomimo obowiązku wynikającego z art. 211 pkt 1 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.), nie brał w nim udziału i nie poddał się egzaminowi sprawdzającemu, więc istnieje podstawa do:

  • nałożenia przez pracodawcę na pracownika kary porządkowej, a nawet
  • rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia (na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kp).

 

Przypominamy, że karą porządkową za lekceważenie szkolenia okresowego bhp może być:

  • upomnienie,
  • nagana lub
  • kara pieniężna.

Jeżeli chcesz skorzystać z ciekawych i efektywnych szkoleń bhp skontaktuj się z nami. Szkolenia prowadzimy dla miejscowości:
szkolenie bhp