Zaznacz stronę
Brak szkolenia bhp pracodawców dla osób kierujących pracownikami w małej firmie

Brak szkolenia bhp pracodawców dla osób kierujących pracownikami w małej firmie

Szkolenia BHP Pracodawców

Podczas kontroli PIP, kontrolujący inspektor zarzucił, że pracodawca w malutkiej firmie (2 pracowników) nie ma szkolenia bhp pracodawców dla osób kierujących pracownikami. Miał on natomiast szkolenie (64 h) dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp. Inspektor nakazał uzupełnienie szkoleń pracodawcy i zagroził, że jeśli tego nie zrobi, ukarze go grzywną. Proszę o opinię.

Pracodawca ma obowiązek odbyć szkolenie w dziedzinie bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

Zgodnie z zapisem art. 2373 § 21 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1502, ze zm.) pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenia bhp pracodawców powinno być okresowo powtarzane.

Pracodawca po wstępnym szkoleniu bhp powinien odbyć pierwsze szkolenie okresowe w okresie 6 miesięcy od objęcia funkcji pracodawcy (zatrudnienia pierwszego pracownika). Obowiązek ten wynika z § 15 ust. 4 rozporządzenia MGiP z 27.7.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, ze zm.). Następnie powinien szkolenie to powtarzać cyklicznie w okresach 5-letnich (patrz: § 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp).

Ważne

Uwaga! Jeżeli pracodawca ukończył szkolenie bhp pracodawców wykonujących zadania służby bhp, to szkolenie to może być, na podstawie § 17 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, uznane za ukończenie szkolenia okresowego pracodawców (i innych osób kierujących pracownikami), pod warunkiem że program tego szkolenia okresowego został zawarty (wyczerpany) w całości w programie szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby bhp.

Aby to wykazać, należy posiadać i przedstawić inspektorowi pracy dwa programy – jednego i drugiego szkolenia, z których będzie wynikać, że program szkolenia, według którego pracodawca powinien ukończyć szkolenie okresowe pracodawców, został zawarty (wyczerpany) w całości w programie szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby bhp, które pracodawca ukończył.

Jeżeli pracodawca tego nie wykaże, inspektor pracy ma podstawę do stwierdzenia, że pracodawca ten nie ukończył okresowego szkolenia bhp pracodawców w wymaganym terminie i zastosować adekwatne środki prawne.

Szkolenia BHP Pracodawców

Proszę zauważyć, że pracodawca zatrudniający dwóch pracowników jest ich przełożonym (osobą kierującą) i z pewnością udziela im instruktażu stanowiskowego. Oprócz posiadania kwalifikacji i doświadczenia zawodowego powinien w takiej sytuacji również być przeszkolony w zakresie metod prowadzenia takiego instruktażu (patrz: § 11 ust. 5 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp). W programie szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami znajduje się temat Metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego, co oznacza, że pracodawca po odbyciu takiego szkolenia okresowego spełnia wymóg przeszkolenia w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Autor: Michał Abramowski

 

Szkolenia bhp zwolnione z podatku od towarów i usług

Szkolenia bhp zwolnione z podatku

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w przypadku kiedy prowadzone są w zgodnie z formami i zasadami przyjętymi w odrębnych przepisach (np. w Kodeksie pracy), wypełniają przesłankę art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług a zatem mogą korzystać ze zwolnienia od wspomnianego podatku. Zwolnienie to jest obowiązujące niezależnie i bez względu na status podmiotu przeprowadzającego takie szkolenie.

Dodatkowo szkolenia z zakresu bhp są usługami szkolnictwa zawodowego bez względu na fakt, czy są kierowane do instruktorów czy wykładowców tematyki bhp, lub też do pracowników pracujących w zakładzie pracy bądź przyjmowanych do pracy.

Podstawa prawna:
Dz.U.2011.177.1054: art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a

Kurs pierwszej pomocy – dlaczego warto skorzystać ?

kurs-pierwszej-pomocy przedmedycznej-szkolenie-Warszawa

kurs pierwszej pomocy przedmedycznej Warszawa

Dlaczego warto odbyć kurs pierwszej pomocy

Niespodziewane i trudne sytuacje zagrażające naszemu życiu lub zdrowiu mogą nam się przytrafić każdego dnia. W wielu przypadkach dobrze udzielona pierwsza pomoc jest w stanie uratować życie poszkodowanym w wypadkach drogowych, osobom przechodzącym zawał serca, udar czy w przypadku podtopienia bądź zakrztuszenia. Konieczność wykonania czynności ratunkowych może spotkać każdego z nas, w każdej chwili. Zaprezentujemy najważniejsze powody dla których warto wiedzieć w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy.

Wiedza zdobyta na kursie która może uratować życie

Umiejętność oceny stanu zdrowia to szczególna i kluczowa zdolność którą nabywają kursanci szkolenia z pierwszej pomocy. Dobór czynności ratunkowych stosownych do stanu zdrowia osoby poszkodowanej jest kolejnym elementem uzyskanym przez uczestników szkolenia z pierwszej pomocy. To najważniejsze z argumentów przemawiające za teorią, w której każdy obywatel  powinien przejść kurs pierwszej pomocy. Warszawa i jej najbliższe okolice to miejscowość, w której każdego dnia dochodzi od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu wypadków komunikacyjnych, i bezpośrednio wiąże się z tym, iż każdy uczestnik ruchu może stać się ofiarą wypadku jak również stanąć przed koniecznością udzielenia pierwszej pomocy. Każdy kto posiada wiedzę oraz umiejętności będzie wiedzieć w jaki sposób zareagować jak również jakie działania podjąć.

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej Warszawa składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Wykłady oraz ćwiczenia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów – ratowników  w oparciu o najnowsze standardy bieżącą wiedzę medyczną a także z uwzględnieniem najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Każdy z kursantów  i uczestników takiego szkolenia bez problemu opanuje wiedzę a także umiejętności praktyczne, które pozwolą mu na skuteczne udzielenie pomocy.

Z prowadzonych statystyk wynika, iż przy wcześnie udzielonej pierwszej pomocy znacznie podnosi szanse na przeżycie u osoby poszkodowanej.Kwestia przywrócenia poszkodowanemu czynności życiowych i utrzymanie go przy życiu do czasu przyjazdu zespołu ratunkowego jest kluczowa w ratowaniu drugiego człowieka. Dlatego, między innymi, tak ważne jest, by każdy człowiek nawet dzieci potrafili udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kurs Pierwszej Pomocy Warszawa podniesie kwalifikacje zawodowe Twoich pracowników

Chociaż odbycie kursu pierwszej pomocy Warszawa  nie jest oczekiwane czy wymagane w procesie rekrutacji przez pracodawców, to obserwujemy, iż coraz więcej z nich takie szkolenie organizuje. Są to to nie tylko pracodawcy gdzie występują większe zagrożenia życia lub zdrowia ale coraz częściej pracodawcy organizujący prace administracyjno biurowe. Na przykład w niektórych bankach standardem jest przechodzenie szkolenia z pierwszej pomocy w ramach szkoleń BHP.  Są również takie branże, w których umiejętność wykonania czynności ratunkowych okazuje się koniecznością. Nauczyciele, wychowawcy, opiekunki dzieci czy osób starszych lub niepełnosprawnych zdecydowanie powinni uczestniczyć w  kursie pierwszej pomocy w Warszawie Warto jednak, nie tylko CI pracownicy byli odpowiednio przeszkoleni z pierwszej pomocy by takiej pomocy przedmedycznej udzielić ale także rodzice: niemowlęta i małe dzieci są w szczególności narażone na zakrztuszenia, upadki i inne sytuacje potencjalnie zagrażające ich życiu i zdrowiu.

Wreszcie, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, iż do udzielenia pierwszej pomocy jesteśmy zobligowani prawnie. Niespełnienie tego obowiązku może mieć dla nas przykre konsekwencje.

Kurs pierwszej pomocy to szkolenie, które zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo w miejscu pracy i może przyczynić się do uratowania życia nie tylko pracownikowi ale także innej osobie. Zajęcia pozwalają na poznanie i przećwiczenie właściwych reakcji w sytuacji wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka. Nasze kursy nie są przeznaczone tylko dla pracowników zakładów pracy ale także dla wszystkich którzy chcieliby powiększyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy i chcieliby uczestniczyć w takich zajęciach. Kursy pierwszej pomocy realizujemy głównie w miejscowościach Warszawa, Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Błonie, Raszyn, Janki, Brwinów, Piastów, Ożarów Mazowiecki, Żyrardów, Łódź,  jednak dla zorganizowanej grupy możemy przeprowadzić takie szkolenie na terenie całego województwa mazowieckiego i łódzkiego.

 

Wstępne szkolenia BHP – instruktaż ogólny przykładowy program

Wstępne szkolenia BHP – instruktaż ogólny przykładowy program

Wstępne Szkolenie BHP pracowników i pracodawcówPracodawców

Firma Protecta oferuje szkolenia wstępne BHP,  przeprowadzane są według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk (zawodów). Ramowe programy stanowiące podstawę do opracowania przez pracodawców własnych programów są umieszczone w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dzielą się następująco (§6 [1]):

 

Przygotowaliśmy dla Państwa wzorcowy program szkolenia wstępnego bhp / instruktażu ogólnego wraz z kartą szkolenia wstępnego.

Jeżeli chcesz pobrać wzorcowy program szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego wraz z dokumentacją szkolenia w formie karty szkolenia wstępnego w formacie pdf kliknij poniższy link:

Wzór programu szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego

Dla kogo szkolenia wstępne BHP są obowiązkowe ?

Obowiązek dotyczy wszystkich osób zatrudnionych również tych, na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, o dzieło), praktykantów, a także pracodawców. Celem szkolenia jest:

 • zapoznanie się ogólnymi przepisami Kodeksu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy,
 • zapoznanie się ze szkodliwymi i zagrażającymi zdrowiu lub życiu czynnikami, występującymi na danym stanowisku, a także środkami i działaniami zapobiegawczymi,
 • przygotowanie do wykonywania obowiązków pracowniczych w sposób bezpieczny oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Dlaczego szkolenia BHP są ważne?

Szkolenie wstępne prowadzone jest w formie instruktażu: ogólnego i stanowiskowego. Do przeprowadzenia upoważniony jest pracodawca (pod warunkiem, że przeszedł szkolenie i posiada odpowiednie w tym kierunku uprawnienia) lub inna wykwalifikowana osoba. Szkolenie nie powinno trwać krócej niż półtorej godziny.

Ma ono charakter obowiązkowy i na jego podstawie pracownik może zostać dopuszczony do pracy. Na tym etapie należy poinformować pracowników o ogólnych przepisach zawartych w Kodeksie pracy z zakresu BHP, ale również o regulaminie obowiązującym w danym zakładzie. Ma to na celu przygotowanie do bezpiecznego wykonywania obowiązków pracowniczych, a także uprzedzić o zagrodzeniach i czynnikach szkodliwych, które mają wpływ na zdrowie.

 

szkolenia bhp, tanie szkolenia bhp, wstępne szkolenia bhp, okresowe szkolenia bhp, szkolenia bhp Grodzisk Mazowiecki, szkolenia bhp warszawa, szkolenia bhp Żyrardów, szkolenia bhp błonie, szkolenia bhp Ożarów Mazowiecki, szkolenia bhp pracowników, szkolenia bhp błonie,

Szkolenia BHP Warszawa i woj. mazowieckie

Szkolenie-BHP-PPOZ

SZKOLENIE BHP WARSZAWA I MAZOWIECKIE

Firma PROTECTA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim i oddziałem terenowym w Warszawie świadczy profesjonalne usługi z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Szkolenie BHP i PPOŻ odbywają się na terenie województwa. Scenariusze i zakres merytoryczny ustalany jest zawsze indywidualnie. Szczycimy się szkoleniami bhp  na najwyższym poziome w najlepszych cenach. Koszty szkoleń zawsze są ustalane przed podjęciem zlecenia i dostosowywane do ilości uczestników szkolenia i czasu jego trwania. Jeśli jesteś zainteresowany niedrogim, skutecznym szkoleniem bhp w warszawie i najbliższej okolicy skontaktuj się z nami. Każdy uczestnik szkolenia bhp otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN MPiPS Szkolenie BHP warszawa, najtańsze szkolenia bhp w warszawie. Szkolimy również w całym województwie mazowieckim, dojazd do Klienta w cenie szkolenia BHP dla miejscowości:

 • Babice,
 • Błonie,
 • Bronisze,
 • Brwinów,
 • Falenty,
 • Góra Kalwaria,
 • Grodzisk Mazowiecki,
 • Grójec, Halinów k/Warszawy,
 • Iłża,
 • Izabelin,
 • Jabłonowo,
 • Jaktorów,
 • Janki,
 • Józefów,
 • Kampinos,
 • Kazuń,
 • Klaudyn,
 • Kobyłka,
 • Konstancin-Jeziorna,
 • Kuklówka,
 • Legionowo,
 • Leszno, 
 • Lesznowola,
 • Łomianki,
 • Łowicz,
 • Łódź,
 • Magdalenka,
 • Marki,
 • Michałowice,
 • Milanówek,
 • Mińsk Mazowiecki,
 • Młochów,
 • Mszczonów,
 • Nadarzyn,
 • Nasielsk,
 • Nieborów
 • Nowy Dwór Mazowiecki,
 • Otrębusy,
 • Otwock,
 • Opacz Kolonia,
 • Owczarnia,
 • Ożarów Mazowiecki,
 • Paprotnia, Piaseczno,
 • Piastów,
 • Podkowa Leśna,
 • Pruszków,
 • Radziejowice,
 • Raszyn,
 • Rawa Mazowiecka,
 • Rozalin,
 • Siestrzeń,
 • Skierniewice,
 • Sochaczew,
 • Sulejówek,
 • Tarczyn,
 • Teresin,
 • Tłuszcz,
 • Ursus,
 • Urzut,  
 • Warszawa,
 • Wesoła,
 • Wołomin,
 • Wólka Kosowska, 
 • Żabia Wola,
 • Żelechów,
 • Żyrardów