Zaznacz stronę
Ochrona przeciwpożarowa w firmie

Ochrona przeciwpożarowa w firmie

Ochrona przeciwpożarowa w firmie

Ochrona przeciwpożarowa to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego, a w konsekwencji zdrowia i życia pracowników oraz klientów. Dlatego ważne jest zainwestowanie w pełną ochronę przeciwpożarową, która pomaga minimalizować ryzyko wystąpienia pożaru oraz jego skutki. Oczywiście bezsprzeczny jest fakt, że tym samym zapobiegamy stratom oraz spełniamy obowiązki wynikają ze z przepisów zapobiegając przed odpowiedzialnością administracyjną i karną. Choć dla niektórych firm kary to główne powody, dla których wdrażają działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej to w efekcie i tak przekłada się to na ogólnie rozumiane bezpieczeństwo wszystkich.

Świadomość zagrożenia pożarem jest niezwykle ważna w większości branż i rodzajów działalności jaką prowadzą firmy. Dzięki niej przedsiębiorstwa mogą przygotować, wdrożenie niezbędnych procedur, , przećwiczyć scenariusze w trakcie szkoleń p.poż., próbnych ewakuacji,  które umożliwią skuteczną ochronę ludzkiego zdrowia oraz życia.

Każdy pożar niesie za sobą ogromne straty dlatego inwestycja w pełną ochronę przeciwpożarową i odpowiednie ubezpieczenie mienia firmy  to ważna decyzja biznesowa, która może pomóc zminimalizować ryzyko strat i utrzymanie ciągłości działania przedsiębiorstwa. Samodzielne spełnienie wymogów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bez wsparcia specjalistów czy inspektorów p.poż. może być sporym wyzwaniem. Przed przedsiębiorcą bowiem pozostaje wybór odpowiednich szkoleń, systemów przeciwpożarowych, właściwego oznaczenia dróg ewakuacyjnych, sporządzenia rzetelnej dokumentacji (np. w postaci instrukcji bezpieczeństwa pożarowego)  oraz przeprowadzenia audytu ppoż  i nie należy tak istotnych elementów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pozostawiać przypadkowi.

Czym jest ochrona przeciwpożarowa w firmie?

Na czym polega ochrona przeciwpożarowa, jak rozumieć wymogi:

 • obowiązku przygotowania i zaimplementowania odpowiednich systemów przeciwpożarowych,
 • konieczności wdrożenia procedur, które będą miały zastosowanie w przypadku pojawienia się zagrożenia pożarowego,
 • obowiązku wykonywania właściwych szkoleń z zakresu tej tematyki,
 • zachowania środków ostrożności – zarówno przez kierownictwo, jak i pracowników przedsiębiorstwa,
 • przygotowania zasad, jakimi muszą kierować się pracownicy znajdujący się na terenie zakładu.

Wdrożenie pełnej ochrony przeciwpożarowa to nic innego jak zapewnienie kompleksowego, zintegrowanego podejścia do minimalizowania ryzyka powstania pożaru w firmie.  Zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej, ochrona obejmuje trzy kategorie działań, czyli:

 • zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia poprzez m.in. montaż systemów gaśniczych i alarmów przeciwpożarowych, regularne przeglądy i szkolenia pracowników, a także kontrolowanie i usuwanie źródeł zagrożeń;
 • zapewnianie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz ochrona ludności poprzez m.in. odpowiednie wyposażenie i szkolenia jednostek ochrony przeciwpożarowej, a także utrzymywanie stałej gotowości do działań ratowniczych;
 • prowadzenie działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym gaszenie pożarów, ewakuację ludzi i zwierząt, oczyszczanie terenów z zanieczyszczeń oraz udzielanie pomocy medycznej poszkodowanym. Wszystkie te działania powinny być realizowane w określonej kolejności, tak aby skutecznie chronić ludzi, zwierzęta i mienie.

Warto w tym miejscu podkreślić, że w spełnieniu wszystkich zasad, z jakimi wiąże się ochrona PPOŻ, pomóc mogą wyspecjalizowane podmioty. Zlecając tak ważne zadanie specjalistom klient ma pewność, że wszystkie elementy dotyczące ochrony przeciwpożarowej w firmie zostaną dokładnie sprawdzone pod kątem przepisów przeciwpożarowych, a szkolenia przeprowadzą kompetentni trenerzy – praktycy.

Na czym polega wprowadzenie zasad ochrony przeciwpożarowej w firmie?

Zgodnie z Ustawą ochrona przeciwpożarowa, wprowadzenie pełnej ochrony przeciwpożarowej w firmie to realizacja przedsięwzięć, które zapewniają ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Według Ustawy, istnieją trzy kategorie działań, które wpisują się w te przedsięwzięcia: zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz prowadzenie działań ratowniczych.

Bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i mienia jest istotne dla wszystkich tych działań, dlatego też ważne jest zachowanie ich właściwej kolejności. Inwestycja w ochronę przeciwpożarową firmy pozwala na realizację tych działań i minimalizowanie ryzyka wystąpienia pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Ponadto, pozwala na spełnienie wymogów prawnych oraz zachowanie wizerunku firmy, co wpływa pozytywnie na postrzeganie jej przez klientów, partnerów biznesowych i inwestorów.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego w firmie – kluczowy dokument ppoż.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument, który powinien zawierać najważniejsze informacje oraz wymagania formalnych dotyczące ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie. Nie tylko po to, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia pożaru ale również w celu właściwego poinformowania pracowników lub innych użytkowników obiektu o procedurach i sposobie właściwego postępowania. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego będzie służyła również jako nieoceniona pomoc dla pracodawcy, administratorowi obiektu wskazując jakich obowiązków powinien dopełnić. W instrukcji powinny zostać dokładnie opisane warunki ochrony przeciwpożarowej oraz wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe, a także sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i konserwacji. Istotne jest również omówienie sposobów postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia oraz zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

W instrukcji powinny znaleźć się również informacje dotyczące warunków i organizacji ewakuacji oraz praktycznych sposobów ich sprawdzania. Bez wątpienia należy zadbać o zapoznanie wszystkich użytkowników budynku z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji. Należy określić zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących stałymi użytkownikami obiektu, a także stworzyć instrukcję w sprawie zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

 

Zmiany w przepisach BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Zmiany w przepisach BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Przedstawiamy Państwu ważne zmiany w sprawie przepisów BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

W dniu 17 listopada w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące stanowisk administracyjno-biurowych, czyli jak nazywa je legislator na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Ponieważ zmiany w w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe są istotne i obszerne postanowiliśmy je dla Państwa opisać w najbardziej zwięzły sposób. Na co warto zwrócić uwagę, pracodawcy powinni pamiętać, iż są zobowiązani w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego dostosować stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w nowych przepisach.

„Nowe przepisy uwzględniają możliwość organizacji stanowisk pracy z wykorzystaniem systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, w szczególności laptopów”.

„Stanowisko pracy z laptopem powinno być wyposażone w monitor stacjonarny lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu oraz w dodatkową klawiaturę i mysz”.

„Pracodawca będzie ponosił koszty związane z zapewnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz refundacji okularów korygujących wzrok pracownikom użytkującym w czasie pracy systemy przenośne co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy”.

„Ustawienie monitora oraz innych elementów wyposażenia nie powinno wymuszać niewygodnych ruchów głowy i szyi”.

Rozporządzenie dotyczące warunków bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe nie było zmieniane od ponad 20 lat. Przez ten czas nastąpił ogromny postęp technologiczny, którego resort pracy najwyraźniej nie dostrzegał. To się jednak zmieniło. Najpierw pojawił się szeroko komentowany projekt rozporządzenia, a 18 października 2023 r. – rozporządzenie zmieniające, które w znacznej mierze upraszcza dotychczasowe rozwiązania. Umożliwia też pracodawcy pewną swobodę w organizacji stanowisk pracy wyposażonych  w monitory ekranowe. Jakie są najważniejsze zmiany?

Obowiązek wyposażenia pracownika pracującego na laptopie w dodatkowy monitor
Ta możliwość wynika z nowelizacji załącznika do rozporządzenia. Czytamy w nim:
W przypadku stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, stanowisko pracy powinno być wyposażone w:

 • Stacjonarny monitor ekranowy lub
 • Podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz

Nie tylko okulary korygujące wzrok ale również szkła kontaktowe dla pracownika
Po nowelizacji rozporządzenia pracodawca zapewnia pracownikom nie tylko „okulary”, ale i „szkła kontaktowe”. Pracodawca jest obowiązany zapewnić je pracownikom zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Nowe rozporządzenie zmieniające  wdraża  w  zakresie  swojej  regulacji  dyrektywę  Rady  90/270/EWG  z 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe. Dyrektywa jest dyrektywą szczegółową w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG z 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. W związku z tym jej przepisy mają pełne zastosowanie w odniesieniu do używania przez pracowników urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe, bez uszczerbku dla zawartych w dyrektywie przepisów bardziej rygorystycznych i/lub szczegółowych.

NOWE MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE

1.1. Wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia elementów tego wyposażenia nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i (lub) wzroku oraz być źródłem zagrożeń dla pracownika.

1.2. W przypadku stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, stanowisko pracy powinno być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz.

2.1. Monitor ekranowy powinien spełniać następujące wymagania:

 1. a) znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne,
 2. b) obraz na ekranie powinien być stabilny, bez migotania lub innych form niestabilności,
 3. c) jaskrawość i kontrast znaku na ekranie powinny być łatwe do regulowania w zależności od warunków oświetlenia stanowiska pracy,
 4. d) regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie ekranu.

2.2. Ustawienie monitora ekranowego oraz innych elementów wyposażenia nie powinno wymuszać niewygodnych ruchów głowy i szyi. Górna krawędź monitora ekranowego powinna znajdować się na wysokości oczu pracownika.

2.3. Ustawienie monitora ekranowego względem źródeł światła powinno ograniczać olśnienie i odbicia światła.

3.1. Klawiatura oraz mysz powinny stanowić osobne elementy wyposażenia podstawowego stanowiska pracy.

3.2. Konstrukcja klawiatury powinna umożliwiać użytkownikowi przyjęcie pozycji, która nie powodowałaby zmęczenia mięśni kończyn górnych podczas pracy.

3.3. Powierzchnia klawiatury powinna być matowa, a znaki na klawiaturze powinny być kontrastowe i czytelne.

4.1. Konstrukcja stołu powinna umożliwiać ergonomiczne ustawienie elementów wyposażenia stanowiska pracy, w tym zróżnicowaną wysokość ustawienia monitora ekranowego i klawiatury, w szczególności powinna zapewniać:

 1. a) wystarczającą powierzchnię, gwarantującą łatwe posługiwanie się elementami wyposażenia stanowiska pracy i wykonywanie czynności związanych z pracą,
 2. b) ustawienie klawiatury z zachowaniem takiej odległości od przedniej krawędzi stołu, która umożliwia podparcie dla rąk i przedramion z zachowaniem co najmniej kąta prostego między ramieniem i przedramieniem,
 3. c) ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości od pracownika, bez konieczności przyjmowania wymuszonych pozycji.

4.2. Pracownik powinien mieć zapewnioną odpowiednią przestrzeń do umieszczenia nóg pod blatem stołu oraz do przyjęcia wygodnej pozycji i możliwości jej zmiany podczas pracy.

4.3. Powierzchnia blatu stołu powinna być matowa.

5.1. Krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać:

 1. a) dostateczną stabilność przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi,
 2. b) regulację wysokości siedziska, regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, regulację kąta pochylenia oparcia oraz odpowiednie wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,
 3. c) wyprofilowanie siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud,
 4. d) możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°,
 5. e) regulowane podłokietniki.

5.2. Mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej.

 1. Jeżeli przy pracy istnieje konieczność korzystania z dokumentów, na życzenie pracownika stanowisko pracy należy wyposażyć w uchwyt na dokumenty, posiadający regulację ustawienia wysokości, pochylenia oraz odległości od pracownika.
 2. Na życzenie pracownika stanowisko pracy należy wyposażyć w podnóżek.

8.1. Stanowisko pracy powinno być tak zaprojektowane, aby pracownik miał zapewnioną dostateczną przestrzeń pracy, pozwalającą na umieszczenie wszystkich elementów obsługiwanych ręcznie w zasięgu kończyn górnych.

8.2. Stanowisko pracy powinno być tak usytuowane w pomieszczeniu, aby pracownik miał do niego swobodny dostęp.

9.1. Oświetlenie powinno zapewniać komfort pracy wzrokowej, w szczególności:

 1. a) oświetlenie na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,
 2. b) należy ograniczyć olśnienie bezpośrednie od opraw, okien, przezroczystych lub półprzezroczystych ścian albo jasnych płaszczyzn pomieszczenia oraz olśnienie odbiciowe od monitora ekranowego, w szczególności przez stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych, instalowanie urządzeń eliminujących nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowisko pracy.

9.2. Dopuszcza się stosowanie opraw oświetlenia miejscowego, pod warunkiem że będą to oprawy niepowodujące olśnienia.

 1. Przy projektowaniu, doborze i modernizacji oprogramowania, a także przy planowaniu wykonywania zadań z użyciem monitora ekranowego pracodawca powinien uwzględniać w szczególności następujące wymagania:
 2. a) oprogramowanie powinno odpowiadać zadaniu przewidzianemu do wykonania,
 3. b) systemy komputerowe powinny zapewniać przekazywanie pracownikom informacji zwrotnej o ich działaniu,
 4. c) systemy komputerowe powinny gwarantować wyświetlanie informacji w formie i tempie odpowiednich dla pracownika.

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy  pełne porównanie zapisów starego rozporządzenia o pracach przy monitorze ekranowym z 1998 roku z najnowszymi przepisami czyli rozporządzeniem zmieniającym z bieżącego roku. Klikając w link będą mogli Państwo zapoznać się z PORÓWNANIEM STARYCH I NOWYCH PRZEPISÓW W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA STANOWISKACH WYPOSAŻONYCH W MONITORY EKRANOWE co bezsprzecznie ułatwi dostosowanie środowiska pracy do nowych wymogów.

ERGONOMIA PRACY PRZY MONITORACH EKRANOWYCH

Wprowadzenie

W dzisiejszym świecie, w którym praca przy komputerze stała się powszechna, istnieje pilna potrzeba zrozumienia i zastosowania zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Właściwa organizacja pracy przy komputerze nie tylko wpływa na efektywność pracowników, ale także ma istotny wpływ na ich zdrowie i dobre samopoczucie.

Ergonomia Pracy przy Monitorach

 1. Ustawienia Biura

Właściwe ustawienie stanowiska pracy to klucz do zapewnienia komfortu i zdrowia pracowników. Ergonomiczne krzesła, regulowane biurka i odpowiednie oświetlenie są kluczowe dla zachowania prawidłowej postawy ciała.

 1. Ustawienia Monitora

Monitor powinien być umieszczony na wysokości oczu, aby uniknąć nadmiernego skłaniania głowy. Jasność i kontrast powinny być dostosowane do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu.

Przerwy i Ćwiczenia

 1. Zasada 20-20-20

Aby złagodzić zmęczenie oczu, zastosuj zasadę 20-20-20. Co 20 minut spędzonych przy monitorze, skieruj wzrok na obiekt oddalony o co najmniej 20 stóp na około 20 sekund.

 1. Ćwiczenia Rozciągające

Regularne przerwy na krótkie ćwiczenia rozciągające pomagają utrzymać elastyczność mięśni, poprawić krążenie krwi i zapobiec problemom z kręgosłupem.

Ochrona Wzroku

 1. Okulary Ochronne

Pracownicy spędzający wiele godzin przed monitorem powinni rozważyć korzystanie z okularów ochronnych, które pomagają redukować emisję niebieskiego światła.

 1. Monitor Anti-Glare

Monitory wyposażone w warstwę przeciwsłoneczną (anti-glare) pomagają zminimalizować odblaski i redukować zmęczenie oczu.

Organizacja Pracy

 1. Zadania na Komputerze

Planowanie pracy i odpowiednie rozłożenie zadań pomaga unikać długotrwałego napięcia psychicznego i fizycznego.

 1. Umiejętne Zarządzanie Czasem

Efektywne zarządzanie czasem pracy przy komputerze pozwala na zminimalizowanie stresu oraz utrzymanie równowagi pomiędzy pracą a odpoczynkiem.

Podsumowanie – czyli wejście w życie nowych przepisów bhp

Jak już wspomnieliśmy na samym początku rozporządzenie zmieniające zawiera przepis przejściowy (§ 2), który nakłada na pracodawców obowiązek dostosowania w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, utworzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w rozporządzeniu.  Samo rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 17 listopada 2023 r. Wiemy, że BHP na stanowiskach administracyjno-biurowych to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale także gremialna odpowiedzialność wszystkich pracowników. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy wypływają bezpośrednio z badań medycznych nad zjawiskami w środowisku pracy a zatem przyczyniają się bezpośrednio do poprawy jakości zdrowia i samopoczucia pracowników.Podstawa prawna:

Ș rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973),

Ș rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. poz. 2367).

 

Wykaz zmian – nowe wymagania ergonomii

Wykaz zmian – nowe wymagania ergonomii

Nowe wymagania bhp i ergonomii – pełny wykaz zmian na stanowiskach adminstracyjno-biurowych.

W poniższej tabeli prezentujemy pełne porównanie zapisów starego rozporządzenia o pracach przy monitorze ekranowym z 1998 roku z najnowszymi przepisami czyli rozporządzeniem zmieniającym z bieżącego roku. Tabela przedstawia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracowników administracyjno-biurowych wykonujących swoją prace przy monitorze ekranowym. Proponujemy skorzystać również ze szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych, omawiającego poniższe zmiany.

Lp. Rozporządzenie z 1 grudnia 1998 r. Rozporządzenie zmieniające z 18 października 2023 r. Uwagi
1. (§ 1.1 nowego rozporzą- dzenia) Wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmiesz- czenia elementów tego wypo- sażenia nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo- -szkieletowego i (lub) wzroku oraz być źródłem zagrożeń dla pracownika Wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmiesz- czenia elementów tego wypo- sażenia nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo- -szkieletowego i (lub) wzroku oraz być źródłem zagrożeń dla pracownika Uwzględniono możliwość organizacji stanowisk pracy z wykorzystaniem systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, w szcze- gólności laptopów. Punkt 1.2 określa sposób, w jaki należy te stanowiska organizować
1.2 W przypadku stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do  użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, stanowisko pracy powinno być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz
2.1. Monitor ekranowy powinien spełniać następujące wymagania:
a)    znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne;
b)    obraz na ekranie powinien być stabilny, bez tętnienia lub innych form niestabilności;
Monitor ekranowy powinien spełniać następujące wymagania:
a)    znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne;
b)    obraz na ekranie powinien być stabilny, bez migotania lub innych form niestabil- ności;
Określając wymagania, jakie powinien spełniać monitor ekranowy, posługiwano się do tej pory terminem „tętnienia”. Zgodnie z definicją słownikową „tętnić” oznacza „uderzając w coś, powodować powstawanie głuchego, rytmicznego odgłosu”; o będących w ruchu
c)   jaskrawość i kontrast znaku na ekranie powinny być łatwe do regulowania w zależności od warunków oświetlenia stanowiska pracy; d)    regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie ekranu co najmniej 20° do tyłu i 5° do przodu oraz obrót wokół własnej osi co najmniej o 120° – po 60° w obu kierunkach; e)    ekran monitora powinien być pokryty warstwą anty- odbiciową lub wyposażony w odpowiedni filtr c)    jaskrawość i kontrast znaku na ekranie powinny być łatwe do regulowania w zależności od warunków oświetlenia stanowiska pracy; d)    regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie ekranu maszynach, jadących pociągach itp.: wydawać, wywoływać rytmiczny dźwięk, odgłos. Natomiast „migotać” oznacza świecić nierównym lub przerywanym światłem albo być widocznym raz po raz przez krótką chwilę. W świetle powyższego za- proponowano, by określając wymagania, jakie powinien spełniać monitor ekranowy, wskazać, że obraz na ekranie tego monitora powinien być stabilny, bez migotania (nie zaś tętnienia) lub innych form niestabilności.   Nowa treść załącznika prze- widuje ograniczenie wymagań w zakresie regulacji ustawienia monitora do możliwości jego pochylenia, bez wskazywania jego zakresu oraz możliwości obracania wokół własnej osi. Współczesne lekkie monitory LCD wymagają właściwie tylko konstrukcyjnej możliwości pochylenia płaszczyzny ekranu tak, aby umożliwić obserwację obrazu pod kątem prostym. Pozostałych regulacji można dokonać samemu bez użycia siły poprzez prostą zmianę po- łożenia całego monitora wraz z podstawą.   Załącznik nie zawiera również wymogu, by ekran monitora musiał być pokryty warstwą antyodbiciową lub posiadać odpowiedni filtr.   Zaproponowano wprowadzenie ogólnego wymogu, by ustawienie monitora oraz innych elementów wyposażenia nie wymuszało niewygodnych ruchów głowy i szyi
2.2. W razie potrzeby wynikającej z indywidualnych cech antropometrycznych pracownika, powinna być użyta oddzielna podstawa monitora lub regulowany stół Ustawienie monitora ekranowego oraz innych elementów wyposażenia nie powinno wymuszać niewygodnych ruchów głowy i szyi. Górna krawędź monitora ekranowego powinna znajdować się na wysokości oczu pracownika
2.3. Ustawienie ekranu monito- ra względem źródeł światła powinno ograniczać olśnienie i odbicia światła Ustawienie monitora ekrano- wego względem źródeł światła powinno ograniczać olśnienie i odbicia światła
3.1. Klawiatura powinna stanowić osobny element wyposażenia podstawowego stanowiska pracy Klawiatura oraz mysz powinny stanowić osobne elementy wyposażenia podstawowego stanowiska pracy Dotychczas obowiązujące wymagania dotyczące konstrukcji klawiatury, w szczególności w zakresie jej wysokości i kąta
Lp. Rozporządzenie z 1 grudnia 1998 r. Rozporządzenie zmieniające z 18 października 2023 r. Uwagi
3.2. Konstrukcja klawiatury powinna umożliwiać użytkownikowi przyjęcie pozycji, która nie po- wodowałaby zmęczenia mięśni kończyn górnych podczas pracy. Klawiatura powinna posiadać w szczególności: możliwość regulacji kąta na- chylenia w zakresie 0÷15°; odpowiednią wysokość – przy spełnieniu warunku, aby wysokość środkowego rzędu klawiszy alfanumerycznych z literami A, S…, licząc od płaszczyzny stołu, nie przekraczała 30 mm dla przynajmniej jednej pozycji pochylenia klawiatury Konstrukcja klawiatury powin- na umożliwiać użytkownikowi przyjęcie pozycji, która nie po- wodowałaby zmęczenia mięśni kończyn górnych podczas pracy pochylenia, były uważane za nadmierne i daleko wykracza- jące poza wymagania przewi- dziane w dyrektywie 90/270/ EWG. W opinii ustawodawcy wystarczające jest, by kon- strukcja klawiatury umożliwiała użytkownikowi przyjęcie pozy- cji, która nie będzie powodo- wać zmęczenia mięśni koń- czyn górnych podczas pracy
3.3. Powierzchnia klawiatury powinna być matowa, a znaki na klawiaturze powinny być kontrastowe i czytelne Powierzchnia klawiatury powinna być matowa, a znaki na klawiaturze powinny być kontrastowe i czytelne
4.1. Konstrukcja stołu powinna umożliwiać dogodne ustawie- nie elementów wyposażenia stanowiska pracy, w tym zróżnicowaną wysokość ustawienia monitora ekranowego i klawiatury Konstrukcja stołu powinna umożliwiać ergonomiczne ustawienie elementów wyposażenia stanowiska pracy, w tym zróżnicowaną wysokość ustawienia monitora ekranowego i klawiatury, a w szczególności powinny zapewniać:
a)    wystarczającą powierzchnię, gwarantującą łatwe posługiwanie się elementami wyposażenia stanowiska pracy i wykonywanie czynności związanych z pracą;
b)    ustawienie klawiatury z za- chowaniem takiej odległości od przedniej krawędzi stołu, która umożliwia podparcie dla rąk i przedramion z zachowaniem co najmniej kąta prostego między ramieniem i przedramieniem;
c)    ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości od pracownika, bez konieczności przyjmo- wania wymuszonych pozycji
Zmiana wymagań w zakresie konstrukcji stołu i powierzchni roboczej, polega w szczególności na uproszczeniu przepisów.   Ustawienie klawiatury z zachowaniem takiej odległości od przedniej krawędzi stołu, która umożliwia podparcie dla rąk i przedramion z zachowaniem co najmniej kąta prostego między ramieniem i przedramieniem ma na celu odciążenie mięśni pracownika.   Natomiast pozostałe z ww. wymagań pozostają zasadniczo bez zmian w stosunku do obecnie obowiązujących.   Wymagania w zakresie wy- sokości stołu oraz siedziska krzesła wyczerpuje zawarty w pkt 2.1 załącznika wymóg, by ustawienie monitora oraz in- nych elementów wyposażenia nie wymuszało niewygodnych ruchów głowy i szyi
Lp. Rozporządzenie z 1 grudnia 1998 r. Rozporządzenie zmieniające z 18 października 2023 r. Uwagi
4.2. Szerokość i głębokość stołu powinna zapewniać: wystarczającą powierzchnię do łatwego posługiwania się elementami wyposażenia stanowiska i wykonywania czynności związanych z rodza- jem pracy; ustawienie klawiatury z za- chowaniem odległości nie mniejszej niż 100 mm między klawiaturą a przednią krawę- dzią stołu; ustawienie elementów wyposa- żenia w odpowiedniej odległo- ści od pracownika, to jest w za- sięgu jego kończyn górnych, bez konieczności przyjmowa- nia wymuszonych pozycji Pracownik powinien mieć zapewnioną odpowiednią przestrzeń do umieszczenia nóg pod blatem stołu oraz do przyjęcia wygodnej pozycji i możliwości jej zmiany pod- czas pracy
4.3. Wysokość stołu oraz siedziska krzesła powinna być taka, aby zapewniała
a)   naturalne położenie koń- czyn górnych przy obsłudze klawiatury, z zachowaniem co najmniej kąta prostego między ramieniem i przedramieniem;
b)    odpowiedni kąt obserwacji ekranu monitora w zakresie 20°÷50° w dół (licząc od linii poziomej na wysokości oczu pracownika do linii poprowadzonej od jego oczu do środka ekranu), przy czym górna krawędź ekranu monitora nie powinna znajdować się powyżej oczu pracownika;
c)   odpowiednią przestrzeń do umieszczenia nóg pod blatem stołu
Powierzchnia blatu stołu powinna być matowa
4.4. Powierzchnia blatu stołu powinna być matowa, najlepiej barwy jasnej Brak pkt 4.4 (analogiczny zapis w pkt 4.3)
5.1. Krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać:
a) dostateczną stabilność, przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi;
Krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać: a) dostateczną stabilność, przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi;
b)    wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów; c)    regulację wysokości siedziska w zakresie 400÷500 mm, licząc od podłogi; d)    regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5° do przodu i 30° do tyłu; e)    wyprofilowanie płyty siedzi- ska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych; f)    możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°; g)    podłokietniki b)    regulację wysokości siedzi- ska, regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, regulację kąta pochylenia oparcia oraz odpowiednie wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów; c)    wyprofilowanie siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud; d)    możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°; e)    regulowane podłokietniki
5.2. Mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej Mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej
6.1. (§ 6 nowego rozporzą- dzenia) Jeśli przy pracy istnieje konieczność korzystania z dokumentów, stanowisko pracy należy wyposażyć w uchwyt na dokument, posiadający regulację ustawienia wysokości, pochylenia oraz odległości od pracownika Jeśli przy pracy istnieje konieczność korzystania z dokumentów, na życzenie pracownika stanowisko pracy należy wyposażyć w uchwyt na dokumenty, posiadający re- gulację ustawienia wysokości, pochylenia oraz odległości od pracownika Szczegółowe regulacje w za- kresie ustawienia uchwytu na dokumenty są zbędne z uwagi na przywołaną wcześniej ogól- ną wytyczną, zgodnie z którą ustawienie elementów wyposa- żenia nie powinno wymuszać niewygodnych ruchów głowy i szyi
6.2. Uchwyt na dokument powinien znajdować się przed pracow- nikiem – między ekranem monitora i klawiaturą – lub w innym miejscu – w pozycji minimalizującej uciążliwe ruchy głowy i oczu Brak pkt 6.2
7.1. (§ 7 nowego rozporzą- dzenia) Na życzenie pracownika, a tak- że gdy wysokość krzesła unie- możliwia pracownikowi płaskie, spoczynkowe ustawienie stóp na podłodze, stanowisko pracy należy wyposażyć w podnóżek Na życzenie pracownika stano- wisko pracy należy wyposażyć w podnóżek Przewidziano konieczność wyposażenia stanowiska pracy w podnóżek na życzenie pra- cownika – zgodnie z dyrektywą 90/270/EWG. Zrezygnowano natomiast z określania wytycz-
7.2. Podnóżek powinien mieć kąt pochylenia w zakresie 0°÷15°, a jego wysokość powinna być dostosowana do potrzeb wynikających z cech antropo- metrycznych pracownika Brak pkt 7.2 nych w zakresie kąta nachyle- nia oraz powierzchni podnóżka z uwagi na ich zbytnią szcze- gółowość
Lp. Rozporządzenie z 1 grudnia 1998 r. Rozporządzenie zmieniające z 18 października 2023 r. Uwagi
7.3. Powierzchnia podnóżka nie powinna być śliska, a sam podnóżek nie powinien przesu- wać się po podłodze podczas używani Brak pkt 7.3
8.1. Stanowisko pracy powinno być tak zaprojektowane, aby pracownik miał zapewnioną dostateczną przestrzeń pracy, pozwalającą na umieszczenie wszystkich elementów obsłu- giwanych ręcznie w zasięgu kończyn górnych Stanowisko pracy powinno być tak zaprojektowane, aby pracownik miał zapewnioną dostateczną przestrzeń pracy, pozwalającą na umieszczenie wszystkich elementów obsłu- giwanych ręcznie w zasięgu kończyn górnych Stanowisko powinno być tak usytuowane w pomieszczeniu, aby dostęp do niego był swo- bodny. Pozostałe wymagania dotychczas obowiązującego rozporządzenia w zakresie od- ległości, jakie należy zachować pomiędzy sąsiednimi monitora- mi oraz między pracownikiem i tyłem sąsiedniego monitora, a także odległości oczu pra- cownika od ekranu, w ocenie ustawodawcy są zbyt restryk- cyjne, stawiające nadmierne wymagania. W związku z tym należało z nich zrezygnować
8.2. Stanowisko pracy wyposa- żone w monitor ekranowy powinno być tak usytuowane w pomieszczeniu, aby zapew- niało pracownikowi swobodny dostęp do tego stanowiska. Odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co najmniej 0,6 m, a między pracownikiem i tyłem sąsied- niego monitora – co najmniej 0,8 m Stanowisko pracy powinno być tak usytuowane w pomiesz- czeniu, aby pracownik miał do niego swobodny dostęp
8.3. Odległość oczu pracownika od ekranu monitora powinna wynosić 400÷750 mm Brak pkt 8.3
9.1. Oświetlenie powinno zapew- niać komfort pracy wzrokowej, a szczególnie: a)    poziom natężenia oświe- tlenia powinien spełniać wymagania określone w Polskich Normach; b)    należy ograniczyć olśnienie bezpośrednie od opraw, okien, przezroczystych lub półprzezroczystych ścian albo jasnych płaszczyzn po- mieszczenia oraz olśnienie odbiciowe od ekranu moni- tora, w szczególności przez stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych, instalowanie żaluzji lub zasłon w oknach Oświetlenie powinno zapew- niać komfort pracy wzrokowej, w szczególności: a)    oświetlenie na poszczegól- nych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac; b)     należy ograniczyć olśnienie bezpośrednie od opraw, okien, przezroczystych lub półprzezroczystych ścian albo jasnych płasz- czyzn pomieszczenia oraz olśnienie odbiciowe od monitora ekranowego, w szczególności przez stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych, instalowanie urządzeń eliminujących nadmierne operowanie promieni sło- necznych padających na stanowisko pracy Oświetlenie powinno zapew- niać komfort pracy wzrokowej. (szczegóły wskazane w prze- pisie). Pozostałe minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergono- mii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe pozosta- ją bez zmian w stosunku do przepisów dotychczas obowią- zujących
Lp. Rozporządzenie z 1 grudnia 1998 r. Rozporządzenie zmieniające z 18 października 2023 r. Uwagi
9.2. Dopuszcza się stosowanie opraw oświetlenia miejscowe- go, pod warunkiem że będą to oprawy niepowodujące olśnie- nia Dopuszcza się stosowanie opraw oświetlenia miejscowe- go, pod warunkiem że będą to oprawy niepowodujące olśnie- nia
10. Przy projektowaniu, doborze i modernizacji oprogramowania, a także przy planowaniu wykonywania zadań z użyciem ekranu monitora pracodawca powinien uwzględniać w szczególności następujące wymagania: a)    oprogramowanie powinno odpowiadać zadaniu prze- widzianemu do wykonania; b)    oprogramowanie powinno być łatwe w użyciu oraz dostosowane do poziomu wiedzy i (lub) doświadczenia pracownika; c)    systemy komputerowe muszą zapewniać przekazywanie pracownikom informacji zwrotnej o ich działaniu; d)    systemy komputerowe muszą gwarantować wyświetlanie informacji w formie i tempie odpowiednich dla pracownika; e)    bez wiedzy pracownika nie można dokonywać kontroli jakościowej i ilościowej jego pracy; f)    przy tworzeniu oprogramowania i przetwarzaniu danych powinny być stosowane zasady ergonomii Przy projektowaniu, doborze i modernizacji oprogramowania, a także przy planowaniu wykonywania zadań z użyciem ekranu monitora pracodawca powinien uwzględniać w szczególności następujące wymagania: a)    oprogramowanie powinno odpowiadać zadaniu prze- widzianemu do wykonania; b)    systemy komputerowe powinny zapewniać przekazywanie pracownikom informacji zwrotnej o ich działaniu; c)    systemy komputerowe powinny gwarantować wyświetlanie informacji w formie i tempie odpowiednich dla pracownika
11.1. Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach prze- znaczonych do pracy z monitorami ekranowymi nie powinna być mniejsza niż 40% Brak pkt 11.1 Wymagania dotyczące czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w tym mikroklimatu, hałasu oraz promieniowania, określają odrębne przepisy
11.2. Wymagania dotyczące najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w tym dotyczące poziomu hałasu oraz promieniowania, określają odrębne przepisy i Polskie Normy Brak pkt 11.2
Szkolenie BHP na umowie zleceniu

Szkolenie BHP na umowie zleceniu

Czy szkolenie BHP jest obowiązkowe na umowie zleceniu?

Odpowiadamy na zagadnienie umowa zlecenia a obowiązek szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czy zatrudniając pracownika w oparciu o umowę zlecenia to również musimy go przeszkolić z zakresu bhp? Powszechnie przyjmuje się, że zleceniodawca nie ma obowiązku szkolić w zakresie bhp zleceniobiorcy. Zgodnie z przepisami przyjmuje się, że do zatrudnienia pracownika dochodzi przy podpisaniu umowy o pracę ale również w trybach takich jak powołanie, wybór, mianowanie czy spółdzielcza umowa o pracę (art. 68-72, art. 73-75, art. 76 i art. 77 Kodeksu Pracy). Umowa zlecenia zaś jest typową umową cywilnoprawną uregulowaną w polskim Kodeksie cywilnym.  Niestety sprawa nie jest tak jednoznaczna i oczywista, w niektórych sytuacjach szkolenie wstępne w zakresie bhp przy podpisaniu umowy zleceni będzie wymagane.

Szkolenie BHP na umowie zleceniu – kiedy jest wymagane?

Jak zatem wygląda praktyka, kiedy powinienem przeszkolić zleceniobiorcę w zakresie bhp a w jakim przypadku mogę tego zaniechać nie narażając się niedopełnienie obowiązków i związane z tym sankcje prawne. Pracodawcy na postawie art. 304 § 1 Kodeksu pracy są zobowiązani do zapewnienia zleceniobiorcom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym do pracy. Oznacza to iż, jeżeli rodzaj wykonywanej pracy, stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy lub przebiegiem procesów jest tak znaczny, że wskazane jest, aby nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby mające odpowiedni stan zdrowia i przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  Zleceniodawca powinien w takim przypadku wymagać od zleceniobiorcy poddania się szkoleniu w zakresie BHP, a także badaniu lekarskiemu. Sam zaś zleceniobiorca wykonując zlecenie w miejscu wyznaczonym i nadzorowanym przez zleceniodawce, narzędziami zleceniodawcy, zobowiązany jest przestrzegać zasad BHP.

Stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektora Pracy w sprawie szkolenia bhp i badań lekarskich przy umowie zleceniu

“(…) Jeżeli rodzaj wykonywanej pracy, stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy lub przebiegiem procesów jest tak znaczny, że wskazane jest, aby nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby fizyczne mające odpowiedni stan zdrowia i przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, to pracodawca lub inny podmiot organizujący pracę może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilnoprawną, poddania się badaniu lekarskiemu lub szkoleniu w zakresie bhp. Wówczas osoba ta ma na podstawie art. 211 Kodeksu pracy obowiązek odbyć szkolenie i poddać się badaniom lekarskim. (…)”

Potwierdzeniem dla zleceniodawców w rozumieniu przepisów może być stanowisko Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który w wyroku z dnia 4 kwietnia 2013 roku (sygn. akt III AUa 935/12) stwierdził co następuje:

umowa zlecenie umożliwia zlecającemu i wykonawcy ustalenie miejsca i czasu wykonywania pracy, niemniej jednak nakłada na tego pierwszego obowiązki związane z zapewnieniem higienicznych i bezpiecznych warunków pracy. W związku z powyższym, w praktyce część zleceniodawców decyduje się nie tylko na oddelegowanie zleceniobiorców na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również wysyła ich na wstępne badania. W ten sposób unikają oni ewentualnego oskarżenia o niedopełnienie swoich obowiązków.

Sposób na rozwiązanie problematycznej kwestii szkolenia bhp przy umowie zlecenia

Rozwiązaniem kwestii szkolenia bhp przez strony podpisujące umowę cywilnoprawną taką jak umowa zlecenie może być zamieszczenie stosownego zapisu w treści umowy. To właśnie w umowie zlecenia zleceniodawca i zleceniobiorca powinni określić wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezsprzecznie takim zapisie powinni pamiętać przede wszystkim pracodawcy, ponieważ w przypadku gdy obowiązek ten nie będzie realizowany w właściwy sposób, to stroną odpowiedzialną będzie właśnie zleceniodawca. W umowie strony powinny zamieścić także stosowane zapisy dotyczące kwestii pokrycia kosztów zarówno szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również badań wstępnych.  Oczywiście w tej kwestii nie przepisy nie wskazują, kto powinien ponieść ów koszt. Szkolenie bhp może finansować w całości zlecający, zleceniobiorca, poniesione koszty mogą być również rozłożone po równo na każdą z zainteresowanych stron.

Czy warto zaniechać szkolenia bhp przy umowie zlecenia?

Biorąc pod uwagę konsekwencje braku szkolenia w przypadku powstania wypadku czy szkody absolutnie nie warto. Sam koszt szkolenia wstępnego bhp jest bardzo niski w porównaniu z ryzykiem oraz ewentualnymi stratami związanymi z odpowiedzialnością w zakresie bhp. Chociaż może się wydawać, że szkolenie BHP nie zawsze jest obowiązkowe, absolutnie zawsze warto je przeprowadzić. Nie jest tu tylko kwestia potencjalnych strat finansowych związanych np. z wypłatą odszkodowań – chodzi o zdrowie i życie. Wstępne szkolenie BHP jest szczególnie potrzebne, ponieważ sytuacje kryzysowe zawsze mają miejsce nagle i bez zapowiedzi, a potem jest już za późno. Warto zawsze minimalnie wpisać klauzulę o obowiązku poddania się zleceniobiorcy przeszkoleniu do umowy zlecenia. Zagwarantować jej wykonanie można poprzez zastrzeżenie, iż w innym przypadku obowiązywać będzie zleceniobiorcę kara pieniężna lub natychmiastowe rozwiązanie umowy. Należy jednak pamiętać, że jeżeli kara będzie nieproporcjonalnie surowa, zleceniobiorca z łatwością obroni się przez jej otrzymaniem, a sąd uzna tę część umowy za nieważną.

 

Szkolenia BHP w czasie pandemii

Szkolenia BHP w czasie pandemii

W czasie okresu ogłoszonego stanu pandemii spowodowanej wirusem SARS-Cov-2 nasuwają się pewne wątpliwości dotyczące prowadzenia szkoleń w zakresie BHP. Przeprowadzanie instruktaży i szkoleń w tym czasie wiąże się bezpośrednio z ryzykiem ewentualnego zakażania wirusem i zachorowania na Covid-19. W związku z zaistniałą sytuacją ustawodawca wprowadził bezpośrednio zmiany w przepisach prawa pracy, tak aby z jednej strony chronić życie i zdrowie pracowników, a równolegle zadbać aby każdy z nich zapoznał się z przepisami i zasadami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W czasie trwania stanu pandemii, w zakresie szkoleń w dziedzinie bhp, obowiązują pracodawców i pracowników przepisy określone w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W sytuacji zagrożenia epidemicznego czy też w stanie pandemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez środki komunikacji elektronicznej. Nowe przepisy przedłużają również ważność szkoleń okresowych, których termin przeprowadzenia przypada na czas trwania stanu epidemii, i zorganizowania ich w terminie późniejszym. Z wspomnianej powyżej ustawy wynika, iż od dnia 18 kwietnia 2020 r.,również w kwestii szkoleń wstępnych istnieje możliwość przeprowadzenia dużej części z nich za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Dopuszcza się w okresie trwania zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, za pewnymi wyjątkami.

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy możemy zacytować Państwu fragment komentarza ze strony internetowej Państwowej Inspekcji Pracy: “Ustawa dopuszcza przeprowadzanie szkoleń wstępnych (instruktażu ogólnego) w dziedzinie bhp za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, co nie wyklucza możliwości przeprowadzania ich w dotychczasowej formie, zgodnej z dyspozycją rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy jednak pamiętać, aby szkolenie prowadzone w dotychczasowej formie (np. na sali wykładowej) zorganizowane było z zachowaniem reżimu sanitarnego (dystansu, dezynfekcji, zastosowania środków ochrony osobistej lub innych rozwiązań, jak np. użycie w pomieszczeniu zabudowanych lamp UV z wymuszonym obiegiem powietrza).

Natomiast przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego dla pracowników wymienionych w przepisie możliwe jest jedynie w niezmienionej, stosowanej dotychczas formie czyli na stanowisku pracy, na którym pracownik jest zatrudniony.”